Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

TryggEst – vern for risikoutsatte voksne

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Vil du starte TryggEst i din kommune?

TryggEst er utviklet for å hjelpe kommunen til å ivareta sine mest risikoutsatte voksne innbyggere. Den skal bidra til å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot denne gruppen.

Modellen inneholder forslag til hvordan en kommune kan organisere dette arbeidet. Det er blant annet utviklet et e-læringskurs og et risikovurderingsverktøy som alle TryggEst-kommuner kan ta i bruk.

Kommunen er forpliktet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 a å ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal også legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Det er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om vold og overgrep. TryggEst skal blant annet sikre:

 • at saker ikke blir oversett eller glemt
 • lik behandling uavhengig av bostedskommune
 • større grad av forutsigbarhet både i kommune og hos den utsatte
 • færre følgeskader som vil kreve omfattende behandling og tjenester
 • bedre livskvalitet for den utsatte
 • større trygghet for dem som mottar tjenester
 • bedre oppfølging av den utsatte
 • bedre evaluering og læring av saker
 • bedre medvirkning i egen sak for den utsatte

Alle kan ta initiativ til å starte TryggEst i en kommune. Både ansatte, politikere og kommunens ledelse, men også innbyggere og pårørende.

Hvis du vil vite mer om TryggEst, eller ønsker at kommunen starter med TryggEst, kan du:

 • gi informasjon om TryggEst til kommunen
 • ta kontakt med Bufdir for mer informasjon
 • ta initiativ til et informasjonsmøte mellom kommunen og Bufdir

Du kan kontakte Bufdir på tryggest@bufdir.no.

Bestill en brosjyre om TryggEst

Kommunen får et helhetlig system for å:

 • ivareta plikten til å legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep
 • forebygge, avdekke og håndtere vold og seksuelle overgrep mot alle risikoutsatte voksne

Dette oppnår kommunen ved deltakelse:

 • hjelp til kompetanseoppbygging av TryggEst-koordinator og TryggEst-team
 • hjelp til kompetanseheving av ansatte i kommunale tjenester
 • tilgang til bestillingsside for informasjonsmateriell og profileringsmateriell
 • deltakelse på nettverkssamling med andre TryggEst-kommuner
 • deltakelse i Microsoft teams med erfaringsutveksling med andre kommuner
 • TryggEst besluttes og forankres på ledernivå i kommunen. Vedtaket om oppstart av TryggEst må være fattet politisk eller på kommunaldirektør-/rådmannsnivå.
 • TryggEst organiseres etter modell fra Bufdir, men kommunen kan gjøre lokale tilpasninger
 • Det opprettes et eget telefonnummer for TryggEst
 • TryggEst skal være visuelt og organisasjonsmessig synlig i kommunens arbeid mot vold
 • TryggEst har et ansvar for håndtering av vold og seksuelle overgrep mot risikoutsatte voksne (uten at dette fritar andre deler av tjenestene for samme ansvar)
 • Bufdir informeres om oppstart, slik at kommunens kontaktinformasjon kan legges ut på TryggEst.no
 • Kommunen deltar på nettverkssamlinger og andre tiltak/samlinger Bufdir arrangerer for kommunene
 • TryggEst kan være «paraply» for kommunens samlede arbeid mot vold mot voksne, men kan også inngå som en del av kommunens øvrige voldsarbeid
 • Kommunen deltar i rapportering til Bufdir
 • Ideer og materiell kommunen utvikler i arbeidet med TryggEst, gjøres tilgjengelig for andre TryggEst-kommuner

Kommunen er selv ansvarlig for at gjeldene lovverk ved personvern og informasjonssikkerhet overholdes.

Det skal være fleksibilitet i den lokale organiseringen av TryggEst.

Det er i prinsippet to team for TryggEst, med ulike oppgaver: et lederteam og et operativt team. Disse kan tilpasses allerede eksiterende arbeid på voldsfeltet, ved å bli en del av en større helhet, eller ved å bli grunnstrukturen i kommunens arbeid annet arbeid organiseres inn under.

Fleksibiliteten er stor, men TryggEst må være synlig i organisasjon og i presentasjon av kommunens tilbud.

Eksempler på organisering

Slik kan en kommune eller flere kommuner i samarbeid organisere TryggEst-teamene:

 • Ett TryggEst-lederteam og et TryggEst-operativt team (mest vanlig)
 • Ett TryggEst-lederteam som er interkommunalt, med et TryggEst-operativt team i hver kommune i samarbeidet
 • Ett TryggEst-lederteam i en bykommune, med ett TryggEst-operativt team i hver bydel
 • Ett team som ivaretar begge funksjoner
TryggEst-lederteam
 • Ansvar: overordnet ansvar, strategiske valg, forankring
 • Oppnevnes av enten kommunestyret, rådmann/kommunedirektør, eller ledelse av helse og velferd
 • Meldemmer: helse, sosial, politi, folkevalgt
 • Anbefalinger: Teamet kan organiseres som et fast utvalg oppnevnt av kommunestyret. Bufdir anbefaler eget lederteam, men i noen tilfeller kan lederteam og operativt team settes sammen til ett team.
TryggEst-operativt team
 • Ansvar: motta og vurdere saker, fordele ansvar, sikre at alle meldinger blir vurdert og behandlet, rapportere til Bufdir og lederteam
 • Oppnevnes av TryggEst-lederteam og respektive ledere
 • Meldemmer: TryggEst koordinator (leder av teamet), medlemmer fra aktuelle tjenester, medlemmer fra aktuelle team
 • Verktøy: nettsiden tryggest.no, risikovurderingsverktøy
 • Rapportering: Rapporterer hvert halvår til Bufdir
 • Anbefalinger: Bufdir anbefaler eget operativt team, men i noen tilfeller kan lederteam og operativt team settes sammen til ett team

Trygghet i omsorg: TryggEst skal bidra til at den som mottar helse- og omsorgstjenester skal oppleve trygghet, uavhengig av hvem som leverer tjenestene

Beskyttelse: TryggEst skal sikre at den som har behov for beskyttelse, hjelp og støtte, skal oppleve å få dette

Individuell frihet: TryggEst skal bidra til innflytelse over eget liv og til å ta gode, selvstendige valg

Tillit: TryggEst skal utøves på en måte som skaper tillit

Forebygging: TryggEst skal sikre at det arbeides forbyggende for å forhindre at vold og overgrep skjer

Proporsjonalitet: TryggEst skal sikre riktig nivå mellom tiltak og behov for hjelp og støtte

Samlet hjelpeapparat: TryggEst skal sikre at hjelp og støtte utøves samordnet og tverrfaglig.

Dette for at kommunen kan:

 • få invitasjon til nettverkssamlinger
 • få informasjon om nye tiltak, informasjonsmateriell, konferanser ol.
 • få bli invitert inn i digitalt team
 • få delta i statistikk innsamling og publisering
 • få publisert lokal kontaktinformasjon på tryggest.no

Slik kan arbeidet organiseres

En kommune kan organisere TryggEst alene, i samarbeid med andre kommuner eller i samarbeid med krisesenter. Det skal være stor fleksibilitet i den lokale organiseringen av TryggEst, men TryggEst må være synlig i organisasjon og i presentasjon av kommunens tilbud.

Det er i prinsippet to team for TryggEst, med ulike oppgaver: et lederteam og et operativt team. Disse kan tilpasses allerede eksiterende arbeid på voldsfeltet, ved å bli en del av en større helhet, eller ved å bli grunnstrukturen i kommunens arbeid annet arbeid organiseres inn under.

Eksempler på organisering:

 • Ett TryggEst-lederteam og et TryggEst-operativt team (mest vanlig)
 • Ett TryggEst-lederteam som er interkommunalt, med et TryggEst-operativt team i hver kommune i samarbeidet
 • Ett TryggEst-lederteam i en bykommune, med ett TryggEst-operativt team i hver bydel
 • Ett team som ivaretar begge funksjoner
 • Ansvar: overordnet ansvar, strategiske valg, forankring
 • Oppnevnes av enten kommunestyret, rådmann/kommunedirektør, eller ledelse av helse og velferd
 • Medlemmer: helse, sosial, politi, folkevalgt
 • Anbefalinger: Teamet kan organiseres som et fast utvalg oppnevnt av kommunestyret. Bufdir anbefaler eget lederteam, men i noen tilfeller kan lederteam og operativt team settes sammen til ett team.
 • Ansvar: motta og vurdere saker, fordele ansvar, sikre at alle meldinger blir vurdert og behandlet, rapportere til Bufdir og lederteam
 • Oppnevnes av TryggEst-lederteam og respektive ledere
 • Medlemmer: TryggEst koordinator (leder av teamet), medlemmer fra aktuelle tjenester, medlemmer fra aktuelle team
 • Verktøy: nettsiden tryggest.no, risikovurderingsverktøy
 • Rapportering: Rapporterer hvert halvår til Bufdir
 • Anbefalinger: Bufdir anbefaler eget operativt team, men i noen tilfeller kan lederteam og operativt team settes sammen til ett team

Noen kommuner velger å organisere TryggEst i samarbeid med krisesenter. For at det skal fungere godt, må kommunen/ene og krisesenteret vurdere momentene under for å kunne få til et godt samarbeid:

Generelt: 

 • Alle kommuner skal ha et eget TryggEst-telefonnummer. Det gjelder også TryggEst som er organisert i samarbeid med krisesenter.
 • Telefoner må besvares slik at det er tydelig at det er en TryggEst-kontakt som tar imot henvendelsen. 
 • Ansatte på krisesenter må få nødvendig opplæring i TryggEst-metodikk og oppfølging. 
 • Det skal benyttes journal-/dokumentasjonssystem for TryggEst-telefoner og oppfølging. 
 • Det er den kommunale koordinator og kommunale teamet som har hovedansvaret for oppfølging av den voldsutsatte. Dette gjelder tiltak, dokumentasjon og rapportering.
 • Store kommuner/krisesentre kan vurdere å ha egne ansatte til å betjene TryggEst-telefonen. Dette forutsetter tilstrekkelig antall ansatte, da spesialisering i TryggEst-metodikk og oppfølging kan være en fordel. 
 • Små kommuner/krisesentre bør det være fleksibel bruk av ansatte, slik at både TryggEst-telefon og krisesenter-telefon besvares av alle ansatte. Dette krever god og tilstrekkelig opplæring av alle ansatte 

Organisering:

 • TryggEst-modellen forutsetter at det må være koordinator og tverrfaglig team i alle kommunene hvor de ulike tjenestene er representert.
 • Koordinatorene og krisesenterledelsen utgjør et felles lederteam.
 • Det felles lederteamet, har ansvaret for samarbeid mellom kommunene og krisesenteret
 • Det felles lederteamet, har også ansvaret for felles tiltak for kompetanseheving, informasjon med mer.

 Momenter som bør vurderes: 

 • Hvordan løse dokumentasjon, journalføring og registering/rapportering?
 • Har krisesenteret kapasitet til å betjene to telefoner og være en del av TryggEst?
 • Vurdere kapasitet og omfang til å følge opp nye arbeidsoppgaver/TryggEst-saker 
 • TryggEst omfatter voldstyper som krisesentrene ikke har mye erfaring med
 • Det kan være en distanse til kommunale tjenester for å
  • drive kompetansehevende tiltak i aktuelle kommunale tjenester
  • gjennomføre tiltak for den voldsutsatte
 • TryggEst vil utløse tiltak, noe som krever forankring i andre kommunale tjenestene /enheter 

Kommuner som deltar i TryggEst

Disse kommunene har vedtatt oppstart av TryggEst:

 • Asker
 • Askøy
 • Bergen
 • Bærum
 • Gamvik
 • Hammerfest
 • Kinn
 • Kristiansand
 • Lebesby
 • Lillesand
 • Sortland
 • Stavanger
 • Time
 • Vennesla
 • Voss

De planlegger nå organisering og TryggEst-team.

Kurs

E-læring om vern av risikoutsatte voksne for kommunale helse- og omsorgstjenester, frivillige organisasjoner, bruker- og interesseorganisasjoner og studenter.

Tilskudd

Kommuner som har TryggEst, har vedtatt å starte med TryggEst, eller har som intensjon om å starte, kan søke om tilskudd til kompetansehevende tiltak for TryggEst.

Fant du det du lette etter?