Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søke om tilskudd

Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd gjennom denne ordningen. Den er er slått sammen med to andre ordninger til en ny tilskuddsordning.

Gå til den nye tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge

Rapportere på tilskudd mottatt tidligere år

Alle tilskuddsmottaker skal årlig levere en framdriftsrapport med regnskapstall og informasjon om hvordan det går med tiltaket dere har fått tilskudd til.

Etter siste tilskuddsår skal dere sende inn en sluttrapport hvor dere blant annet skal rapporterer på hvordan det gikk med gjennomføringen av tiltaket, tiltakets måloppnåelse og svare ut eventuelle vilkår satt av Bufdir i vedtaksbrevet.

Fristen for både framdriftsrapport og sluttrapport er 1. april (én måned etter tilskuddsårets slutt). Dersom dere har fått innvilget utsatt rapporteringsfrist skal dere levere rapport til avtalt frist.

Svar på problemstillinger rundt tilskudd og koronautbruddet finner dere her.

Dere skal rapportere på hvordan tilskuddet har blitt benyttet, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt.

Regnskapet i sluttrapporten (dvs. etter det siste tilskuddsåret) skal være kontrollert av revisor og revisoruttalelsen skal legges ved sluttrapporten. Regnskapet og uttalelsen skal gjelde for hele tilskuddsperioden. Revisor skal følge standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400) i revisjonen av regnskapet. De spesifiserte kravene er tilgjengelig her. Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge fram hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det framkommer hvordan midlene er brukt.

For kommunale tiltak skal regnskap revideres av kommunerevisjonen. Regnskapene til private aktører og frivillige organisasjoner skal revideres av en statsautorisert revisor.

Det er søknadsansvarlig for tiltaket som skal levere rapport og regnskap i Bufdirs søknadsportal. Organisasjonen og den som står ansvarlig for søknaden vil motta et varsel på e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig.

Endringer i prosjektet

Hvis dere må gjøre vesentlige endringer i innholdet i tiltaket underveis, må dere søke om omdisponering. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret, som går fra mars til mars. Framdriften i prosjektet gjøres rede for gjennom årlig framdriftsrapportering. Dersom dere har ubenyttede midler ved slutten av et tilskuddsår, vil disse bli overført til året etter. Dere må imidlertid redegjøre for dette i framdriftsrapporten, og direktoratet kan holde tilbake utbetalinger eller redusere tilsagnsbeløpene dersom vi vurderer at mindreforbruket ikke er godt nok forklart eller at risiko for manglende gjennomføring er høy.

Dersom dere ønsker å forlenge prosjektperioden og dato for sluttrapportering, må dere søke om utsettelse. Dere må søke om utsettelse seinest 31. januar i det siste tilskuddsåret deres.

Dere søker om omdisponering og utsettelse gjennom Bufdirs søknadsportal. Det er kun søknadsansvarlig som kan søke. Logg inn, velg "Mine søknader" i toppmenyen, klikk på "Innsendte", velg den aktuelle søknaden, klikk på "Andre valg" i menyen øverst, velg enten "Utsettelse" eller "Omdisponering".

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket som dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan dere skal betale tilbake tilskuddet til Bufdir.

Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale de ubenyttede midlene. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt

Du kan også kontakte tilskuddsavdelingen på e-post tilskudd@bufdir.no.

Fant du det du lette etter?