Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2022: 17. desember 2021

Beløp: I statsbudsjettet for 2022 er det avsatt 554 489 000 kroner til tilskuddsordningen.

Fordi det er ulike krav til egenfinansiering for 4.7 Los/ungdomslos og de øvrige aktivitetstypene, kan det være litt komplisert å beregne egenfinansieringen korrekt. Dere kan bruke kalkulator for beregning av egenfinansiering når dere søker om tilskudd til denne aktvitetstypen.

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom".

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Et hovedgrep i forskriften er at det skal søkes om midler til ulike aktivitetstyper. Aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene. Målet med å definere aktivitetstypene på forhånd har vært at dere skal bruke mindre tid på å søke samtidig som vi vil kunne saksbehandle søknader og rapporter raskere. Bufdir er opptatt av at dere skal skrive søknader med konkret innhold. Brukt aktivt hjelpetekstene som dere får under utfylling av søknadene.

Et annet viktig mål med den nye tilskuddsordningen er at kommunene skal få større mulighet til å se sine satsninger i sammenheng og stå friere til å disponere midler på en måte som bidrar til målet med tilskuddsordningen. En stor endring fra tidligere år er at kommunene i de fleste tilfeller kun skal levere én hovedsøknad. Denne kan inneholde flere aktivitetstyper. Les mer om dette i veilederen til forskrift.

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.
 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner.
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
 • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

Dere kan søke om midler til ulike aktivitetstyper for inntil tre år. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene. For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet mens utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og andre spørsmål.

Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen.

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til (se forskrift og veileder for informasjon om de ulike aktivitetstypene):

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort
 • Aktivitetsguide
 • Los/ungdomslos
 • Åpen møteplass
 • Utprøving av arbeidsmodeller
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • Annen lokal aktivitet
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • Manglende sosialt nettverk 
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Dere skal søke om tilskudd i Bufdirs søknadsportal.

Bufdir har utarbeidet en veileder til forskrift og vi anbefaler at alle som skal søke om midler til å lese denne veilederen godt. I veilederen er det blant annet informasjon om de ulike aktivitetstypene og om søknadsskjemaene.

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen, skal ha en knutepunktsfunksjon som koordinerer det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen rettet mot målgruppen.

Knutepunktfunksjon skal være et kontaktpunkt i kommunen for andre aktører som jobber med inkludering av barn i målgruppen.

Knutepunktfunksjonen skal ha oversikt over lokale forhold knyttet til barn i målgruppen og over relevante tilbud fra kommune, frivillighet og andre aktører.

Vi anbefaler at dere leser både forskrift og veileder til forskrift nøye. I kapittel 5 i veileder er det informasjon om de ulike søknadsskjemaene.

Les godt igjennom alle spørsmålene og hjelpetekstene (spørsmålstegnsymbol) i søknadsskjemaet. 

Svar på det det blir spurt om og vær så presis og konkret som mulig, spesielt når dere skal beskrive selve aktiviteten(e). 

Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet.

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. 

Vi vil sende ut vedtaksbrev elektronisk til søkerorganisasjonen i Altinn, med kopi på e-post til den som har sendt inn søknaden.

Utbetaling skjer så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Ved større tilskuddsbeløp vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger.

Klage

Det følger med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

 • Dersom dere er usikre på noen formuleringer i vedtaksbrevet eller ønsker å snakke med en saksbehandler i forkant av en eventuell klage, kan dere kontakte oss på e-post eller telefon.
 • Dersom dere vil ha informasjon om kommunens rangering av søknader, må dere ta kontakt med kommunen som har foretatt rangeringen. Bufdir er ikke involvert i kommunens rangering, og vi kan derfor ikke svare på dette.

Endringer i prosjektet

Dere kan lese om omdisponering og utvidelse av prosjektperioden i kapittel 7 i veileder til forskrift.

Rapportering

Frist: 31. januar 2023. (Dette er en endring fra tidligere ordninger og gjelder fra og med tilskuddsmidler dere mottar for 2022 fra ny tilskuddsordning.)

Hvis dere har fått innvilget midler for flere år, skal dere levere en forenklet fremdriftsrapport hvert år og sluttrapport etter siste år. Hvis dere har fått innvilget midler for ett år, skal dere kun levere en sluttrapport.

Dere finner mer informasjon om krav til rapportering i tilskuddsbrev og i kapittel 6 i veileder til forskrift.

Hvem har fått tilskudd?

Innvilgede tiltak

Hovedtall for hele tilskuddsordningen

 • Antall søknader: 1849
 • Antall innvilgede prosjekter: 807
 • Total søknadssum: 1 308 744 166 kroner
 • Totalt innvilget sum: 544 356 542 kroner (inkludert innvilget tildeling til pågående prosjekter gjennom ordningene Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom).

Ekstratildelinger i forbindelse med RNB

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble ordningen styrket med 10 millioner kroner for inneværende år, med følgende omtale:

Ukrainakrisen innebærer at flere utsatte barn kommer til Norge. At barn og unge ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, kan gi økt risiko for sosialt utenforskap. Tilgang til å låne sports- og fritidsutstyr er viktig for at barn og unge kan delta på sosiale aktiviteter på fritiden. På denne bakgrunn økes Bufdirs tildeling til tilskuddsordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge med 10 mill. kroner. Økningen skal gå til utstyrssentraler, bl.a. tilknyttet BUA-nettverket, som har søkt på tilskuddsordningen. Økningen vil innebære at flere utstyrssentraler kan få tilskudd til drift, videreutvikling eller etablering av tilbudet, noe som vil gi flere barn og unge mulighet til å låne sports- og fritidsutstyr

Bufdir har vurdert søknader om tilskudd til utstyrssentraler på nytt. Som et resultat av dette har 45 søknader om tilskudd blitt styrket og 5 søknader som opprinnelig ble avslått har blitt innvilget. Du finner en oversikt over prosjektene det gjelder i dette dokumentet.

Vurderinger

Bufdir har ved den overordnede fordelingen av midlene vektlagt følgende:

 • antall barn og unge i kommunene
 • indikatorer for omfang av utenforskap blant barn og unge i kommunene
 • geografisk fordeling
 • fordeling av midler mellom ulike aktivitetstyper
 • fordeling av midler mellom offentlige instanser og aktører i sivilsamfunnet

I saksbehandlingen av den enkelte søknad har Bufdir:

 • vurdert kvaliteten og forventet måloppnåelse
 • vurdert søknadsbeløp opp mot forventet måloppnåelsen og
 • lagt vekt på kommunens rangering.

På grunn av stor oversøking på ordningen har det vært begrensede midler tilgjengelig. Bufdir har derfor vurdert søknadene strengt, og mange av søknadene som har fått innvilget tilskudd har ikke fått fullt omsøkt beløp.

Direktoratet har prioritert søknader som i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse på ordningen og som oppfyller kriteriene for aktivitetstypen. Flertallet av søknadene er innvilget for hele perioden 2022 – 2024, men noen søknader er innvilget for ett eller to år.

Kontakt

Du kan også kontakte tilskuddsavdelingen på e-post tilskudd@bufdir.no.

Fant du det du lette etter?