Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2022: 15. desember 2021

Beløp: Ordningen utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Bevilgningen for 2022 blir kjent når Bufdir mottar tildelingsbrevet fra departementet. For 2021 var bevilgningen 19,9 mill. kroner.

Regelverk for tilskuddsordningen

Bruker- og interesseorganisasjoner som arbeider med barnevernet og/eller med utsatte barn og unge innenfor tilgrensende områder, og organisasjoner som representerer målgruppa eller arbeider for målgruppas interesser.

Dere kan søke om tilskudd til generell drift av organisasjonen. Generell drift forstås her som oppgaver som normalt inngår i organisasjonenes interne og eksterne kjernevirksomhet i henhold til vedtekter, mål og aktivitetsplaner.

Det er mulig å søke om driftsmidler for inntil tre år av gangen. Søknaden skal oppgi budsjett for hele søknadsperioden, se nærmere beskrivelse av dette i søknadsskjemaet. Ved tilsagn om flerårig tilskudd er det ikke nødvendig å sende inn ny søknad, men tilskuddsmottaker må sende inn arbeidsplan og budsjett for tilskuddsåret.

Viktige søknadskriterier:

 • Organisasjonen skal være ideell og ikke-kommersiell.
 • Organisasjonen skal ha utstrakt aktivitet som fremmer brukermedvirkning innen barnevernet på individ- og systemnivå.
 • Organisasjonen skal utfylle andre aktørers innsats.
 • Organisasjonen skal ha innflytelse på systemnivå, enten det gjelder i ulike råd og utvalg, høringer, eller f.eks. i utviklings- og kompetansehevende arbeid eller tjenesteutvikling.
 • Brukerorganisasjoner skal være representative for sin målgruppe og kunne sannsynliggjøre sin legitimitet i egen målgruppe.
 • Organisasjonen skal vise til landsdekkende aktivitet og drift i minimum to år, gjennom årsrapporter og revisorgodkjente årsregnskap.
 • Organisasjonene må ha betydning for målgruppen og utarbeide mål for sine konkrete aktiviteter.

Ved behandling av søknadene og utmåling av tilskuddet vil vi legge vekt på:

 • størrelsen på summen som er til disposisjon i ordningen
 • søknadene vi har mottatt
 • organisasjonens arbeidsplan og budsjett
 • hvordan organisasjonen utfyller arbeidet til andre relevante aktører i barnevernet gjennom arbeidsmåte, kunnskap og nettverk
 • i hvilken grad organisasjonen har erfaring med sin målgruppe, og kjenner til målgruppens spesielle behov
 • om organisasjonen har et landsdekkende virkefelt

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle barnevernet. Dette gjøres gjennom å stimulere bruker- og interesseorganisasjoner på området til å styrke sitt engasjement og å vise medansvar for målgruppen.

Målgruppen for tilskuddsordningen er utsatte barn/ unge og deres familier som er, har vært, eller kan komme i kontakt med barnevernet.

Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Hvis vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser.

Vi tar sikte på å være ferdig med saksbehandlingen rundt to måneder etter at søknadsfristen har gått ut. Vi vil da sende ut brev om tilskudd eller avslag. Brevet sendes elektronisk på epost via Bufdirs søknadsportal.

Hvis dere får tilskudd vil dette bli utbetalt inntil tre uker etter at saksbehandlingen er ferdigstilt. Dette vil imidlertid kunne variere noe.

Klage

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

Rapportering

Alle organisasjoner som har mottatt tilskudd skal sende inn rapport.

Rapporteringsfrist for 2021: 8. april 2022 (utsatt fra 1. mars)

Dere skal sende inn rapport hvor dere beskriver hvilke resultater og erfaringer dere har oppnådd gjennom organisasjonens arbeid. Det kan stilles flere krav til rapportering i tilskuddsbrevet.

Dere skal legge ved organisasjonens årsrapport og årsregnskap. Årsregnskapet må være attestert at registrert eller statsautorisert revisor.

Dere skal forholde dere til det regelverket som gjaldt det året søknaden deres ble innvilget. Regelverk for de enkelte tilskuddsårene:

Rapporten skal leveres via Bufdir sin søknadsportal. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.

Rapportskjema i søknadsportalen

Hvem har fått tilskudd?

Forandringsfabrikken Stiftelse: 730 000 kroner, innvilget i 2020

Home-Start familiekontakten Norge HSFN: 5 100 000 kroner, innvilget i 2020

Landsforeningen for barnevernsbarn: 4 500 000 kroner, innvilget i 2022

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO): 200 000 kroner, innvilget i 2022

Norsk barnevernsamband: 610 000 kroner, innvilget i 2022

Norsk Fosterhjemsforening: 4 800 000 kroner, innvilget i 2020

Organisasjonen for barnevernsforeldre: 1 500 000 kroner, innvilget i 2020

Organisasjonen Voksne for barn: 1 200 000 kroner, innvilget i 2021

Organisasjonen Voksne for barn: 1 796 000 kroner, innvilget i 2021

Landsforeningen for barnevernsbarn: 4 500 000 kroner, innvilget i 2021

Forandringsfabrikken Stiftelse: 730 000 kroner, innvilget i 2020

Home-Start Familiekontakten (HSF) Norge: 5 100 000 kroner, innvilget i 2021

Norsk Barnevernlederorganisasjon: 170 000 kroner, innvilget i 2020

Norsk Fosterhjemsforening: 5 604 000 kroner, innvilget i 2020

Organisasjonen for barnevernsforeldre: 1 490 000 kroner, innvilget i 2020

Norsk Barnevernsamband: 510 000 kroner, innvilget i 2020

Forandringsfabrikken stiftelse: 730 000 kroner, innvilget i 2020

Home-start familiekontakten Norge: 5 050 000 kroner, innvilget i 2020

Norsk barnevernlederorganisasjon: 160 000 kroner, innvilget i 2020

Norsk barnevernsamband: 510 000 kroner, innvilget i 2019

Norsk Fosterhjemsforening: 4 850 000 kroner, innvilget i 2020

Organisasjonen for barnevernsforeldre: 1 000 000 kroner, innvilget i 2020

Organisasjonen Voksne for barn v/LfB: 3 400 000 kroner, innvilget i 2020

Organisasjonen Voksne for barn: 1 000 000 kroner, innvilget i 2020

Kontakt

Ellen Gjeruldsen, tlf. 466 17 922

Du kan også kontakte tilskuddsavdelingen på e-post tilskudd@bufdir.no.

Fant du det du lette etter?