Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Søke om tilskudd

Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd gjennom denne ordningen. Den er er slått sammen med to andre ordninger til en ny tilskuddsordning.

Gå til den nye tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge

Rapportere på tilskudd mottatt tidligere år

Frist for framdriftsrapport: 1. september

Ved slutten av hvert tilskuddsår skal tilskuddsmottaker levere en framdriftsrapport med regnskapstall som viser om midlene er benyttet i tråd med søknaden, gjeldende rundskriv, vilkår i regelverket og eventuelle merknader fra direktoratet.

Vesentlige avvik skal beskrives i framdriftsrapporten.

Det skal ikke legges ved uttalelse fra revisor i framdriftsrapporten.

Frist for sluttrapport: 1. oktober

Når hele prosjektperioden er ferdig, skal det leveres en sluttrapport. Den skal gjelde for alle tilskuddsårene.

Dere skal rapportere om hvordan det gikk med gjennomføringen av tiltaket dere har fått tilskudd til, for eksempel hvilke resultater dere har oppnådd på individ- og systemnivå, hvor mange barn og ungdommer dere har nådd og lignende. Sluttrapporten skal beskrive blant annet utfordringer og suksesskriterier, evaluering av tiltaket, plan for videreføring av tiltaket og lignende. Dere må sammenligne med søknaden dere sendte inn og eventuelle vilkår som Bufdir satte i tilskuddsbrevet.

Revisor må revidere regnskapet for hele prosjektperioden (alle årene man har fått tilskudd til prosjektet). Revisoruttalelser skal lastes opp som vedlegg til rapporten. Se avtale om kontrollhandlinger (sendes til revisor).

Dere sender inn rapport i Bufdirs søknadsportal.

Endringer i prosjektet

Hvis dere må endre tiltaket underveis, må dere søke om omdisponering. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Fremdriften i prosjektet gjøres rede for gjennom årlig rapportering. Dersom dere har ubenyttede midler ved slutten av et tilskuddsår, men har fått tilsagn om midler også for året etter, vil vi normalt godta at midlene overføres. Dere må imidlertid redegjøre for dette i den årlige fremdriftsrapporten, og direktoratet kan holde tilbake utbetalinger eller redusere tilsagnsbeløpene dersom vi vurderer at mindreforbruket ikke er godt nok forklart eller at risikoen for at prosjektet ikke vil bli gjennomført er for høy.

Dersom dere ønsker å forlenge hele prosjektperioden og dato for sluttrapportering, må dere søke utsettelse av rapporteringsfristen.

Dere kan søke om omdisponering eller utsettelse av rapporteringsfristen gjennom Bufdirs søknadsportal.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt

Du kan også kontakte tilskuddsavdelingen på e-post tilskudd@bufdir.no.

Fant du det du lette etter?