Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Søke om tilskudd

Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd gjennom denne ordningen. Den er er slått sammen med to andre ordninger til en ny tilskuddsordning.

Gå til den nye tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge

Rapportere på tilskudd for 2021

Alle som har mottatt tilskudd for 2021 må levere regnskap og rapport. Tiltak som har mottatt tilskudd høyere enn 1 000 000 kroner, må levere en mer omfattende rapport.

Frist: 22. april 2022 (det vil si én måned etter tilskuddsårets slutt). De som har fått innvilget forlenget rapporteringsfrist, skal forholde seg til ny avtalt frist.

Svar på problemstillinger rundt tilskudd og koronautbruddet finner dere her.

Dere skal rapportere på hvordan tilskuddet har blitt brukt, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt.

Kontroll av regnskap

Regnskapet deres skal kontrolleres av en revisor og dere skal levere en uttalelse fra revisoren sammen med rapporten. Det er ulike krav til revisjonen avhengig av hvilke type virksomhet dere er, og størrelsen på tilskuddsbeløpet dere skal rapportere på:

For alle offentlige- og private aktører uavhengig av mottatt tilskuddsbeløp, samt frivillige organisasjoner som har mottok mer enn 200 000 kroner i tilskudd:

Offentlige aktører: REgnskapet skal kontrolleres av kommunerevisjonen/statsautorisert revisor uavhengig av størrelsen på tilskuddsbeløpet.

Private aktører: Regnskapet skal kontrolleres av en statsautorisert revisor uavhengig av størrelsen på tilskuddsbeløpet.

Frivillige organisasjoner: Regnskapet skal kontrolleres av statsautorisert revisor dersom tilskuddsbeløpet på tiltaket er 200 000 kroner eller mer (hvis ikke, se under).

Revisor skal kontrollere regnskapene i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400). Kontrollhandlingene er spesifisert i "Avtalte kontrollhandlinger".

Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det tydelig fremkommer hvordan midlene er benyttet.

For frivillige organisasjoner som har mottatt mindre enn 200 000 kroner i tilskudd:

Frivillige organisasjoner som har mottatt mindre enn 200 000 kroner til tiltaket som det skal rapporteres på, trenger ikke å bruke statsautorisert revisor. Prosjektregnskapet skal fremdeles være kontrollert, men det er ikke krav om at revisor er statsautorisert. Den som skal kontrollere regnskapet skal gjennomføre kontrollen slik som beskrevet i "Forenklet kontroll for tilskuddsmottakere uten krav til statsautorisert eller registrert revisor".

Den som kontrollerer regnskapet ikke kan ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket eller ha familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket.

Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det tydelig fremkommer hvordan midlene er benyttet.

Søknadsansvarlig for tiltaket skal levere rapport, regnskap og revisoruttalelse i rapporteringsoppgaven i Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Organisasjonen og den som står ansvarlig for søknaden vil motta et varsel på e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig.

Endringer i prosjektet

Hvis dere må gjøre vesentlige endringer i innholdet i tiltaket underveis, må dere søke om omdisponering av tilskuddsmidler så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere trenger mer tid for å gjennomføre tiltaket, kan dere søke om utsettelse.

Søknad om omdisponering og utsettelse sendes inn gjennom søknadsportalen av den som er søknadsansvarlig for tiltaket. Logg inn, velg "Mine søknader" i toppmenyen, klikk på "Innsendte", velg den aktuelle søknaden, klikk på "Andre valg" i menyen øverst, og velg enten "Utsettelse" eller "Omdisponering" Søknad om utsatt rapporteringsfrist eller omdisponering av midler skal sendes inn så snart som mulig og senest innen 10. februar.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan tilskuddet skal tilbakebetales til Bufdir.

  • Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til.
  • Hvis dere ikke har brukt opp midlene innenfor tilskuddsperioden. Se veileder til rundskriv for utfyllende informasjon om hvordan Bufdir regner ut hvor mye av de ubrukte midlene som skal tilbakebetales.
  • Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt

Du kan også kontakte tilskuddsavdelingen på e-post tilskudd@bufdir.no.

Fant du det du lette etter?