Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2022: 10. mars 2022

Regelverk for tilskuddsordningen 2022

Beløp: 112,645 mill. kr (overslagsbevilgning)

Vertskommuner for sentre som er godkjent for å kunne motta driftstilskudd etter Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.

Dere kan søke om tilskudd til drift av senteret.

Rammen for økning i det statlige tilskuddet for 2022 er 7,3 prosent. Det kan søkes om økning i det statlig tilskudd ut over 7,3 prosent dersom det foreligger sterke grunner.

Formålet med ordningen er å gi utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte barn og voksne, et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.

Målgruppen for ordningen er utsatte og pårørende til utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt.

 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Beskriv tiltaket så godt som mulig

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket?
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå?
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig!
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen med tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er omme? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Legg ved de nødvendige vedleggene

Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader.

Budsjett

Legg alltid med budsjett, hvis det ikke er satt opp budsjettfelter i søknadsskjemaet, uansett hvor lite midler det søkes om. Vær så presis som mulig.

 • Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l.
 • Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.

Egenfinansiering

Det er positivt dersom søker bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for tiltaket, eller at søker dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og liknende.

Når søknadsfristen utløper, vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad vil vi ta kontakt med dere med en frist for korreksjoner og ettersendelser.

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i løpet av april måned og tilskuddsbrev sendes når saksbehandlingen er ferdig. Utbetaling av tilskuddet foretas ca. 20. januar (forskuddsbeløp) og ca. 1. juli.

Klage

Barne- og familiedepartementet er klageinstans for enkeltvedtak fattet i direktoratet etter forvaltningsloven. En eventuell klage skal sendes Bufdir. Klagefristen er 3 uker.

Rapportering

Kommunene som har mottatt tilskudd skal sende inn regnskap og rapport.

Frist for rapportering og regnskap er 1. mars 2023.

Rapportering skal skje via Bufdirs søknadsportal. Kommunen får tilsendt rapporteringsskjema via søknadsportalen.

Hvem har fått tilskudd?

Bergen kommune: 12 064 061 kroner til NOK Bergen

Drammen kommune: 4 015 450 kroner til NOK Drammen

Elverum kommune: 2 797 017 kroner til NOK Elverum

Fredrikstad kommune: 2 129 488 kroner til Incestsenteret i Fredrikstad og Hvaler

Gjøvik kommune: 3 658 772 kroner til NOK Gjøvik

Hamar kommune: 3 832 993 kroner til NOK Hamar

Kristiansand kommune: 7 110 993 kroner til NOK Agder

Levanger kommune: 3 660 000 kroner til NOK Trøndelag

Molde kommune: 4 849 818 kroner til NOK Møre og Romsdal

Oslo kommune: 2 215 250 kroner til Senter for seksuelt misbrukte menn

Oslo kommune: 11 245 498 kroner til NOK Oslo

Oslo kommune: 5 675 120 kroner til DIXI Ressursenter mot voldtekt

Sandnes kommune: 4 611 000 kroner til NOK Sør-Vest

Skien kommune: 4 115 344 kroner til Smiso Telemark

Sunnfjord kommune: 3 467 129 kroner til NOK Sogn og Fjordane

Sør-Varanger kommune: 2 090 342 kroner til Norasenteret IKS

Tromsø kommune: 4 769 231 kroner til SMISO Troms

Trondheim kommune: 6 364 292 kroner til NOK Trondheim

Tønsberg kommune: 7 401 307 kroner til SMISO Vestfold

Vefsn kommune: 2 156 872 kroner til SMISO Nordland

Ås kommune: 5 571 548 kroner til Incestsenteret i Follo

Alta kommune: 1 508 558 kroner til SMISO Vestfinnmark

Bergen kommune: 11 689 982 kroner til Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Drammen kommune (fra 1.1.2020): 3 890 940 kroner til Buskerudregionens incestsenter (BRiS)

Elverum kommune: 2 710 288 kroner til SMISO Elverum

Fredrikstad kommune: 2 075 491 kroner til Krise- og incestsentret i Fredrikstad

Gjøvik kommune: 3 348 761 kroner til SMISO IKS

Hamar kommune: 3 650 672 kroner til Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep - SMISO - Hamar

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 6 890 439 kroner til SMSO Ager - Senter mot seksuell overgrep

Levanger kommune: 3 560 000 kroner til Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord Trøndelag

Molde kommune (fra 1.1.2020): 4 714 940 kroner til Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal

Oslo kommune: 5 160 000 kroner til Dixi ressursenter mot voldtekt

Oslo kommune: 10 896 800 kroner til Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo

Oslo kommune: 2 146 560 kroner til Senteret for seksuelt misbrukte menn

Sandnes kommune: 4 112 000 kroner til SMISO Rogaland

Skien kommune: 3 987 737 kroner til Senter mot seksuelle overgrep i Telemark

Sunnfjord kommune (fra 1.1.2020): 3 261 066 kroner til Smiso Sogn og Fjordane

Sør-Varanger kommune: 2 094 584 kroner til Norasenteret IKS

Tromsø kommune: 4 621 348 kroner til SMISO Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms

Trondheim kommune: 6 172 931 kroner til Smiso Sør Trøndelag

Tønsberg kommune (fra 1.1.2020): 7 171 809 kroner til Incestsenteret i Vestfold

Vefsn kommune: 2 089 992 kroner til SMISO Nordland

Ås kommune: 5 398 789 kroner til Krise- og Incestsenteret i Follo IKS

Kontakt

Knut Aase: e-post knut.aase@bufdir.no, tlf. 466 15 149

Du kan også kontakte tilskuddsavdelingen på e-post tilskudd@bufdir.no.

Fant du det du lette etter?