Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelser

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2022: 15. november 2021

Beløp: Det ble satt av 25 mill. kr i 2021. Beløpet for 2022 blir avklart i etterkant av Stortingets budsjettvedtak. Midlene utlyses med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2022.

Regelverket for tilskuddsordningen for 2022

Frivillige organisasjoner og stiftelser med eget organisasjonsnummer kan søke om tilskudd.

Dere kan søke om tilskudd til å arrangere ferie- og/eller fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

Tilskudd kan dekke for eksempel oppholdskostnader, aktivitetskostnader eller reisekostnader for deltakere med funksjonsnedsettelse og et begrunnet antall ledsagere.

Tilskudd prioriteres til selve aktiviteter for målgruppen.

Det gis ikke tilskudd til for eksempel lønnskostnader i forkant av tiltaket eller oppholdskostnader for andre enn deltakere med funksjonsnedsettelse og deres ledsagere.

Det gis ikke tilskudd til innkjøp av utstyr (forbruksmateriell og utstyr til engangsbruk kan dekkes).

Tilskuddet må benyttes i løpet av tilskuddsåret, som er 1. januar - 31. desember.

Søker må som et minimum invitere til, og selv delta i planlegging, gjennomføring og evaluering/rapportering av tiltaket. Ingen av disse oppgavene kan i sin helhet settes bort eller delegeres til andre.

Egenfinansiering

Vi krever at dere bidrar med den egenfinansieringen som oppgis i søknaden. Dere kan justere ned denne dersom det innvilges lavere tilskudd enn dere søkte om. (Se også "Hva skjer hvis vi må endre prosjektet" nedenfor).

Egenfinansiering er økonomiske midler som søker bidrar med inn i tiltaket. Gaver, generelle driftstilskudd og andre midler som organisasjonen disponerer fritt kan regnes som egenfinansiering. Dere kan for eksempel dekke kostnader til lønn for en som skal jobbe med tiltaket, eller utgifter til strøm eller husleie. Den andelen av disse utgiftene som gjelder tiltaket dere søker støtte til, fører dere opp i budsjettet som egenfinansiering på inntektssiden i budsjettet, og på riktig post på utgiftssiden.

Når dere fører regnskap, må dere føre disse kostnadene på tiltakets prosjektnummer eller kostnadssted. Bufdir vil da regne disse utgiftene som deres egenfinansiering i tiltaket. Dersom kostnadene ikke er ført på tiltakets prosjektnummer eller kostnadssted, kan Bufdir underkjenne kostnadene ved regnskapsgjennomgangen.

Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og andre inntekter som kommer som et resultat av selve prosjektet. Egenfinansieringen inkluderer heller ikke ulønnet frivillig innsats som for eksempel dugnadsarbeid o.l. Husk at alle inntekter, kostnader og egenfinansiering skal registreres på eget prosjektnummer eller kostnadssted.

Dere kan justere ned denne dersom det innvilges lavere tilskudd enn dere søkte om.

Målet med tilskuddsordningen er å gi det sivile samfunnet ved frivillige organisasjoner og stiftelser mulighet til å arrangere gode ferie- og fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

Målgruppe: Personer med funksjonsnedsettelse

Etter at dere har satt dere inn i regelverket for ordningen, kan dere søke om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Det går an å lagre søknaden i søknadsportalen underveis. Likevel kan det være lurt å ha forberedt grunnleggende moment i forveien, slik som budsjett, beskrivelse av tiltaket og beskrivelse av deltakernes hjelpebehov.

Les mer om hvordan du bruker søknadsportalen og søk om tilskudd.

Før du sender søknad plikter du å sette deg godt inn i regelverket for tilskuddsordningen.

Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad. Når du søker bør du lese godt gjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Se gjerne på hjelpetekstene til spørsmålene og sørg for at du svarer på det du blir spurt om. Vær så presis, poengtert og så kortfattet som mulig.

I en god søknad er målet med tiltaket i samsvar med målsettingen for tilskuddsordningen, og gjerne også innenfor de prioriterte områdene. Det skal være enkelt å forstå innholdet i tiltaket og hva tilskuddsbeløpet skal brukes til.

Ta kontakt med oss dersom det er noe i søknadsskjemaet eller regelverket dere ikke forstår.

Beskriv tiltaket, deltakerne og deltakernes hjelpebehov så godt som mulig

Dersom dere har gjennomført samme type tiltak tidligere bør dere utfra erfaring kunne si en god del om hvor mange som pleier å delta, hvilke typer hjelpebehov deltakerne har og hva som er gode aktiviteter for deres målgruppe, hvilke tilpasninger som er aktuelle, hvor mange ledsagere som er nødvendig, noe om stedet dere skal være, osv.

 • Innhold: Hva er innholdet i tiltaket? Fjelltur, vinterferieaktivitet, familiesamling, sommerferietilbud? Er det en spesiell grunn til at dere velger denne formen for tiltak framfor en annet?
 • Tidspunkt/prosjektperiode: Når skal tiltaket gjennomføres? Husk at dere kun kan søke om midler for tiltak som foregår i året det søkes for.
 • Sted: Hvor skal tiltaket foregå? Hvorfor velger dere å gjennomføre tiltaket der? Er dette et sted dere har brukt tidligere?
 • Målgruppe: Hvem er målgruppen med deltakere (personer med funksjonsnedsettelser)? Er det et nasjonalt eller lokalt/regionalt tilbud til målgruppen?
 • Antall: Hvor mange deltakere med funksjonsnedsettelser ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så realistisk som mulig.
 • Hjelpebehov: Hvilke hjelpebehov har deltakerne/målgruppen? Her må dere være konkret. Ikke kun vis til diagnose, det er ofte store variasjoner innad i samme diagnosegruppe. Vær tydelig, og gi gjerne eksempler. Begrunn valg av lavt, middels eller høyt hjelpebehov og antall ledsagere/hjelpere til deltakerne med funksjonsnedsettelser.
 • Formål: Hva er målet med tiltaket? Dette er et viktig punkt som også blir målt ved rapportering for tiltaket. Vær konkret, hva slags resultat ønsker dere å oppnå. Hvordan passer tiltaket med målet med tilskuddsordningen?
 • Prosjektledelse/ansvar: Hvem skal lede/ha ansvar for tiltaket? Samarbeider dere med noen andre? Hva består samarbeidet i?
 • Evaluering: Skal dere evaluere tiltaket når det er ferdig? Hvordan skal denne evalueringen brukes senere?
 • Videreføring: Skal dere fortsette tiltaket etter at tilskuddsperioden er over? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Vedlegg

Legg ved de nødvendige vedleggene. Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader. Vi vil ta kontakt med dere dersom informasjonen i søknaden er mangelfull/uklar.

Informasjon om tiltak utenlands

Det er mulig å søke om tilskudd til tiltak som foregår utenfor Norge. Husk at det fortsatt stilles samme krav om at søker selv er arrangør for tiltaket, krav til faglig god plan for tiltaket osv.

Her er det spesielt viktig at ansvaret til arrangøren tydeliggjøres og er utfyllende, spesielt dersom tiltaket er lagt til et sted hvor det er tilbud om pakkeløsninger med behandlinger, aktiviteter osv. (for eksempel på Solgården). Merk at søknaden vil stille svakt dersom eget arrangøransvar ikke er tilstrekkelig tydeliggjort.

Budsjett

Budsjettet er en viktig del av søknaden. Budsjettet skal vise hvilke kostnader dere forventer, og hvordan dere har tenkt å finansiere tiltaket.

 • Budsjettet skal gå i balanse. Det vil si at tiltaket dere søker om tilskudd til verken skal gå med overskudd eller underskudd.
 • Beskriv alle inntektene dereregner med å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til gjennomføring av tiltaket.
 • Eventuell frivillig innsats skal ikke inngå i inntekter eller utgifter. Det kan gjerne gis en kommentar til budsjettet om estimert omfang av frivillig innsats.
 • Sett opp budsjettet så presist som mulig, med alle kostnader og inntekter (også de kostnadene som ikke er tilskuddsberettiget – vi ønsker et økonomisk bilde av hele tiltaket, ikke bare kostnader som kan dekkes av tilskudd).
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader.
 • Dersom dere har poster som ikke passer i budsjettoppsettet i søknadsskjemaet er det mulig å sette disse under «andre utgifter» eller «andre inntekter» og spesifisere (skal spesifiseres) under budsjettet. I søknadsskjemaet vil dere kunne fylle ut kommentarfelter hvor disse skal spesifiserer nærmere.

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller direkte feil i en søknad vil vi ta kontakt med dere med en kort frist for korreksjoner og ettersendelser. Det er viktig å merke seg at det er søkers ansvar å fylle ut søknaden fullstendig og korrekt. Vi tar ikke kontakt for at dere skal forbedre søknaden.

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i januar, og at brev med vedtak (innvilget tilskudd eller avslag på søknaden) og utbetaling vil kunne foretas i februar. Dette vil imidlertid kunne variere noe. Vedtaksbrevet blir sendt gjennom søknadsportalen. Dere vil få epost om å logge inn for å se vedtaket.

Mulighet for å klage

Det vil følge med informasjon om klageadgang og klagefrister i vedtaksbrevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (som kommer med e-post, siden vi ikke lenger sender vedtak i posten).

Rapportering

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn regnskap og rapport på sine tiltak.

Frist for rapportering for bruk av tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse 2021 er 1. mars 2022.

Svar på problemstillinger rundt tilskudd og koronautbruddet finner dere her.

Regnskap og rapport skal gi en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket.

Dere skal legge ved et revidert prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet, evt. balansert budsjett.

Revisor skal kontrollere prosjektregnskapet i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400). Se informasjon til revisor om krav til revisjonen.

 • Hvis tilskuddet er på kr. 200 000 eller mer, skal det attesteres av statsautorisert revisor.
 • Hvis tilskuddsbeløpet er lavere enn kr. 200 000, skal prosjektregnskapet fremdeles være kontrollert av revisor, men det er da ikke krav om at revisor er statsautorisert eller registrert. Den som kontrollerer regnskapet kan ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket. Se forenklet kontroll for tilskuddsmottakere uten krav til statsautorisert revisor

Regelverket for ordningen 2021.

Rapportering skjer i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.

Endringer i prosjektet

Hvis dere må endre prosjektet underveis er det viktig at dere tar kontakt med oss med en gang det er klart hvilke endringer dere må foreta. Vi vil normalt bare godkjenne prosjektendringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett. Det vil generelt sett ikke være mulig å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig. Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Dersom dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Hvem har fått tilskudd?

ADHD Norge: 123 500 kroner til sommerleir

Austrheim ungdomsklubb: 59 850 kroner til Friskus aktiviteter 2022

Autismeforeningen i Norge: 150 000 kroner til sommerleir for personer med ASD

Autismeforeningen i Norge Buskerud lokallag: 50 000 kroner til lekeland i Drammen

Bærums Verk og Hauger idrettsforening: 137 750 kroner til Aktiv fra Godstolen

Center for African mental health promotion and cultural competence (CAMPCOM): 350 000 kroner til tiltak for aktivisering av unge og unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo med nedsatt funksjonsevne

Cerebral Parese-foreningen: 1 420 000 kroner til sommerleir for barn med cerebral parese

Cerebral Parese-foreningen: 1 320 000 kroner til sommerleir for unge med cerebral parese

Cerebral Parese-foreningen: 1 200 000 kroner til sommerleir for voksne med cerebral parese

Cerebral parese-foreningen, avd. Oslo og Akershus: 104 500 kroner til medlemstur til Beitostølen

CP foreningen Agder: 289 750 kroner til badeweekend for barn og unge med nedsatt funksjonsnivå, med familie.

Diakonistiftelsen Rogaland Nærland og Lillebo: 350 000 kroner til ferie og kirkefellesskapstur til Solgården, Spania

Dissimilis Norge: 350 000 kroner til Dissimilisfestivalen 2022

DNT Drammen og omegn: 67 260 kroner til vintertur til Finse

DNT Drammen og omegn: 116 850 kroner til sommercamp for utviklingshemmede på Killingen

DNT Indre Østfold: 50 000 kroner til DNT Indre Østfold - tilrettelagte fritidstiltak!

DNT Lillehammer: 21 225 kroner til friluftsliv tilrettelagt for funksjonshemmede og utviklingshemmede

DNT Ringerike: 78 850 kroner til Klart det går! Fjelltur for personer med nedsatt funksjonsevne - topptur og sykkel

DNT Ringerike: 34 000 kroner til Klart det går! Tilrettelagte turer og friluftstilbud - Fønhuskoia

DNT Sør: 107 000 kroner til Klart det går! DNT Sør

DNT Telemark: 65 000 kroner til Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede - FTU

DNT Telemark: 76 500 kroner til Camp Kalhovd 2022

DNT Vestfold: 285 000 kroner til FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Vestfold

Dysleksi Norge: 163 248 kroner til Dysleksi Norges sommerleir for familier 2022

Dysleksi Norge: 256 500 kroner til sommerleir for Dysleksi Ungdom

Epilepsiforbundet: 178 576 kroner til vinterleir for ungdom med epilepsi 2022

Epilepsiforbundet: 336 300 kroner til sommerleir for ungdom med epilepsi2022

Festspillene i Nord-Norge: 275 000 kroner til NUK - Ny ung kunst 2022

Firbent terapi AS: 22 000 kroner til Firbent Høstferie - gårdsopplevelser for alle!

Firbent terapi AS: 22 000 kroner til Firbent Vinterferie - gårdsopplevelser for alle!

Firbent terapi AS: 70 110 kroner til Firbent Sommerferie - gårdsopplevelser for alle!

Foreldre/pårørende foreningen Signo Vivo: 570 000 kroner til ferietur til Gol på Pers Hotell med Tropicana

Foreningen for blødere i Norge: 237 500 kroner til sommerleir for familier med barn med alvorlig, sjelden og livslang blødersykdom

Foreningen for Cornelia de Langes syndrom: 218 500 kroner til weekend for barn og voksne med stort hjelpebehov

Foreningen for hjertesyke barn: 427 500 kroner til norsk sommerleir 2022

Foreningen for Muskelsyke: 459 306 kroner til aktiv uke for familier 2022

Foreningen for Rubinstein Taybi Syndrom: 189 050 kroner til sommertreff Spania 2022

Foreningen Norges døvblinde: 280 250 kroner til sommerleir for personer med medfødt døvblindhet

Foreningen Norges døvblinde: 199 975 kroner til friluftsleir for ungdom og voksne med døvblindhet

Foreningen Norges døvblinde: 248 000 kroner til ferie/sommerleir for personer med medfødt døvblindhet

Foreningen Ridderrennet: 285 000 kroner til ridderuka 2022 med gjenåpning etter Covid19

Foreningen Ridderrennet 95 000 kroner til BikeRidderCamp med Ridderrittet - på hjul med Ridderrennet

Foreningen Ridderrennet 50 000 kroner til RidderCamp 2022 - en eventyrlig friluftscamp

Hørselshemmede barns organisasjon (HHBO): 285 000 kroner til familietreff 2022

Kultura: 71 000 kroner til vinter for alle 2022

Kultura: 40 000 kroner til Småstjerner

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte: 166 250 kroner til LNTs barne- og familieleir 2022

Lions club Porsanger: 35 000 kroner til helsesportsuka i Porsanger - 2022

Mathis: 95 000 kroner til Mathislekene 2022

Megabandet: 607 800 kroner til Megabandet - Filminnspillingstur 2022

Mental helse ungdom: 428 101 kroner til sommerleir for unge voksne 23-30 - En meningsfull fritid

MOMENTUM - foreningen for arm- og protesebrukere: 85 500 kroner til sommertur med sykkel over Dovrefjell for amputerte/protesebrukere

MOMENTUM - foreningen for arm- og protesebrukere: 113 000 kroner til Momentumweekend for amputerte

NFU Rauma lokallag: 57 000 kroner til aktivitet-/friluftsdag på fjellet

Noonanforeningen: 261 712 kroner til sommerleir 2022

Noonanforeningen: 310 270 kroner til helsereise 2022

Nordland fylkeslag av Norsk forbund for utviklingshemmede: 133 000 kroner til NFU-sommerferieleir i nord 2022

Norges bandyforbund: 365 797 kroner til EL-innebandy og gøyale opplevelser i Skiens Fritidspark

Norges blindeforbund: 1 282 500 kroner til barneleir 2022

Norges blindeforbund: 1 330 000 kroner til ungdomsleir 2022

Norges blindeforbund: 475 000 kroner til Ung Uke 2022

Norges blindeforbunds ungdom: 84 550 kroner til Spark for alle!

Norges blindeforbunds ungdom: 118 750 kroner til Goalball i stereo

Norges handikapforbunds ungdom: 300 000 kroner til Storbyweekend i Kristiansand 2022

Norges handikapforbunds ungdom: 300 000 kroner til Storbyweekend i Stavanger 2022

Norges KFUK-KFUM: 308 750 kroner til Musikk for Alle

Norges Røde kors sentrene AS: 269 277 kroner til Eidene - Knøtteleir 2022

Norges Røde kors sentrene AS: 300 580 kroner til Eidene - Sommerleir 1 2022

Norges Røde kors sentrene AS: 293 170 kroner til Eidene - Sommerleir 2 2022

Norges Røde kors sentrene AS: 172 111 kroner til Eidene - Nyttårsleir 2022-23

Norges Røde kors sentrene AS: 131 242 kroner til Merket - Sommerleir 1 2022

Norges Røde kors sentrene AS: 99 218 kroner til Merket - Sommerleir 2 2022

Norges Røde kors sentrene AS: 93 955 kroner til Merket - Jul- og nyttårsleir 2022-23

Norsk Forbund for Utviklingshemmede: 142 500 kroner til NFUs organisasjons- og ferieleir 2022

Norsk forening for Angelmans Syndrom: 142 500 kroner til tur til dyreparken i Kristiansand

Norsk forening for arvelig- spastisk paraparese/- ataksi (NASPA): 166 250 kroner til Naspa

Norsk Forening for Nevrofibromatose: 256 310 kroner til NFFNF Sommerleir 2022

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta: 274 550 kroner til familieleir Rosfjord 2022

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose: 380 000 kroner til sommerleir for personer med Tuberøs sklerose complex og deres familier

Norsk Forening for Williams' Syndrom: 218 500 kroner til camp Sunn og Frisk

Norsk Interesseforening for Kortvokste: 450 000 kroner til NiK-treff 2022

Norsk ncl-forening: 45 000 kroner til ferieopphold 2022 i Gurvika for ungdom med NCL og pårørende

Norsk ocd-forening, Ananke: 200 000 kroner til sommersamling- kombinert med 30års jubileum for organisasjonen

Norsk revmatikerforbund: 95 000 kroner til familiesamling

Norsk Tourette forening, Trøndelag fylkeslag: 80 750 kroner til "Samhandling og mestring" – sommerleir for ungdom med Tourettes Syndrom mellom 13 og 18 år

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen: 324 520 kroner til sommerleir for unge voksne med MMC og/eller HC 2022

Servicehundforbundet: 258 400 kroner til sommerferie for oss med servicehund

Skjærgårds LIVE: 66 500 kroner til Camp UNIK 2022

Stavanger turistforening: 60 000 kroner til FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede i Stavanger Turistforening

Stavanger turistforening: 70 163 kroner til Ung på tur - tur og aktiviteter for ungdom med funksjonsnedsettelse

Stavanger turistforening: 76 000 kroner til Klart det går - turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Stiftelsen sound of happiness kompetansesenter: 35 000 kroner til Sound of Happiness festival

Ups & downs Nord-Trøndelag: 30 000 kroner til familiehelg Ups & Downs

Ups and downs Vestfold: 85 500 kroner til felles familietur til dyreparken for ups&downs Vestfold juni 2022

Viken idrettskrets: 350 000 kroner til tilrettelagt idrettsleir for barn og ungdom - Hurdal 2022

Vivil idrettslag: 300 000 kroner til Vivil-Lekene 2022

Autismeforeningen i Norge: 175 000 kroner til friluftsliv for ungdom med ASD

Bærums Verk og Hauger idrettsforening: 152 000 kroner til Aktiv fra Godstolen

Center for African mental health promotion and cultural competence (CAMPCOM): 400 000 kroner til tiltak for aktivisering av unge og unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo med nedsatt funksjonsevne

DNT Oslo og omegn: 60 000 kroner til friluftsliv tilrettelagt i Oslomarka

DNT Drammen og omegn: 83 000 kroner til sykkeltur på Dovrefjell

DNT Ringerike: 83 000 kroner til Klart det går! fjelltur for personer med nedsatt funksjonsevne - topptur og sykkel

DNT Ringerike: 35 000 kroner til Klart det går! hyttetur for personer med nedsatt funksjonsevne - Fønhuskoia

DNT Telemark: 80 000 kroner til Rubenstur - ukestur på Hardangervidda

DNT Telemark: 60 000 kroner til friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, FTU

DNT Telemark: 70 000 kroner til Klart det går - nærturer

Dysleksi Norge: 175 000 kroner til Dysleksi Ungdoms vinterleir/samling 2021

Dysleksi Norge: 128 230 kroner til "Lynkarriere" i popbransjen 2021- Dysleksi Norges sommerferieaktivitet for barn

Follos drømmelag: 70 000 kroner til Follo`s Drømmelag

Foreldre/pårørende foreningensigno Vivo: 350 000 kroner til sydentur for beboere ved Signo Vivo, Ny bolig i 2020 for Døvblindfødte

Foreningen for Cornelia de Langes syndrom: 300 000 kroner til ferie sommer 2021

Foreningen for Muskelsyke: 520 540 kroner til sommerleir - Aktiv uke for voksne

Foreningen Norges døvblinde: 130 000 kroner til ferie og fritidstiltak for personer med døvblindhet

Foreningen Norges døvblinde: 189 660 kroner til sommerleir for personer med medfødt døvblindhet

Handikappede barns foreldreforening: 150 000 kroner til HBF Camp 2021

Hørselshemmede barns organisasjon (HHBO): 200 000 kroner til En helg å høre til

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte: 80 000 kroner til Dataspill for synshemmede - LAN helg

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte: 80 000 kroner til Dataspill for synshemmede - LAN helg høst 2021

Kultura: 75 000 kroner til Vinter for alle

Landsforeningen for Huntingtons sykdom: 99 000 kroner til ungdomsleir Huntington 2021

Lupe Vestfold (landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende): 31 000 kroner til ungdomsklubb for ungdom med funksjonsnedsettelser

Mental Helse Ungdom: 475 000 kroner til Mental Helse Ungdom sommerleir 2021 - En meningsfull fritid

MOMENTUM - foreningen for arm- og protesebrukere: 100 000 kroner til frititidsaktiviteter på snø for amputerte

Mulighetenes hus: 155 000 kroner til sommerleir på Evjetun

Mulighetenes hus: 177 000 kroner til ferieklubb for personer med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelse

NFU Stord Fitjar: 160 000 kroner til sommerleir for mennesker med utviklingshemming på Sunnhordland Folkehøgskule

NFU Trøndelag fylkeslag: 150 000 kroner til ferieleir med aktivt innhold for mennesker med utviklingshemming på Peder Morset Folkehøgskole

Noonanforeningen: 145 000 kroner til sommerleir i Telemark

Noonanforeningen: 257 560 kroner til Likeperson Ungdomstur 2021

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO): 50 000 kroner til sommerleir for ungdom med utlagt tarm

Norges blindeforbund: 1 250 000 kroner til barneleir 2021

Norges blindeforbund: 1 350 000 kroner til ungdomsleir 2021

Norges blindeforbund: 500 000 kroner til Ung Uke 2021

Norges blindeforbund Vestfold: 311 000 kroner til Blind iver & venner i siktet!

Norges golfforbund: 21 000 kroner til #golfglede2021

Norges handikapforbund Nord-Norge: 75 000 kroner til villmarksweekend

Norges handikapforbunds ungdom: 360 000 kroner til storbyweekend i Trondheim

Norges handikapforbunds ungdom 360 000 kroner til storbyweekend i Bergen

Norges handikapforbunds ungdom: 390 000 kroner til storbyweekend i Tromsø

Norges KFUK-KFUM: 300 000 kroner til Musikk for Alle

Norges Røde kors sentrene AS: 166 440 kroner til Eidene - Påskeleir 2021

Norges Røde kors sentrene AS: 290 630 kroner til Eidene - Sommerleir 1 2021

Norges Røde kors sentrene AS: 299 460 kroner til Eidene - Sommerleir 2 2021

Norges Røde kors sentrene AS: 333 040 kroner til Eidene - Knøtteleir 2021

Norges Røde kors sentrene AS: 181 170 kroner til Eidene - Nyttårsleir 2021/22

Norges Røde kors sentrene AS: 88 570 kroner til Merket - Påskeleir 2021

Norges Røde kors sentrene AS: 128 630 kroner til Merket - Sommerleir 1 2021

Norges Røde kors sentrene AS: 111 790 kroner til Merket - Sommerleir 2 2021

Norges Røde kors sentrene AS: 55 640 kroner til Merket - Jule- og nyttårsleir

Norsk Cøliakiforening: 40 000 kroner til sommercamp Elverum 2021

Norsk Cøliakiforenings ungdom: 90 000 kroner til sommerleir 2021

Norsk dysmeliforening: 150 000 kroner til ungdomsleir for personer med dysmeli og søsken barn til personer med dysmeli.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede: 150 000 kroner til NFUs organisasjons- og ferieleir 2021

Norsk forening for Angelmans Syndrom: 130 000 kroner til fritidstiltak 2021

Norsk forening for arvelig- spastisk paraparese/- ataksi (Naspa): 400 000 kroner til Naspa

Norsk forening for arvelig- spastisk paraparese/- ataksi (Naspa): 70 000 kroner til Naspa

Norsk forening for arvelig- spastisk paraparese/- ataksi (Naspa): 120 000 kroner til Naspa

Norsk Forening for Nevrofibromatose: 147 550 kroner til sommerleir for ungdom i NFFNF 2021

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO): 60 000 kroner til familiesamling

Norsk Forening for Williams' Syndrom: 232 000 kroner til sunn og humørfylt Sommercamp

Norsk Interesseforening for Kortvokste: 83 000 kroner til ungdomssamling

Norsk NCL-forening: 40 000 kroner til ferieopphold 2021 i Gurvika for ungdom med NCL og pårørende

Norsk ocd forening, Ananke: 200 000 kroner til fritidstiltak for brukere med OCD og deres pårørende august 2021

Norsk revmatikerforbund: 115 000 kroner til 63 grader BURG

Nøklevann ro- og padleklubb: 40 000 kroner til padling for personer med lettere psykisk utviklingshemming

Oslo døves sportsklubb: 25 000 kroner til ulike aktivitetstilbud til døve og hørselshemmende barn og ungdommer

Ridderrennet: 50 000 kroner til riddercamp med Covid19

Sandefjord turistforening: 300 000 kroner til DNT Tilrettelagt, Vestfold

Servicehundforbundet: 70 000 kroner til sommerleir med Servicehund

Skjærgårds LIVE: 45 250 kroner til Camp UNIK (leir2)

Stavanger turistforening: 42 000 kroner til FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Stavanger turistforening: 58 000 kroner til UNG på TUR - turer for ungdom med funksjonsnedsettelser 2021

Stavanger turistforening: 48 000 kroner til KLART DET GÅR - tilrettelagte turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård: 40 000 kroner til firbent aktivitetsdag - tilrettelagte aktivitetsdager på gård

Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård: 40 000 kroner til firbent Ferie - gårdsopplevelser for alle

Telemark Røde kors: 250 000 kroner til feir for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb: 24 000 kroner til tilrettelagt Nemo Camp

Ups & downs Nord-Trøndelag: 25 000 kroner til familiehelg i Steinkjer

Viken idrettskrets: 275 000 kroner til idrettsleir for barn og ungdom med utviklingshemming

ADHD Norge: 100 000 kroner til sommerleir

Agder idrettskrets: 50 000 kroner til Hovdenleiren

Akershus idrettskrets: 180 000 kroner til idrettsleir for utviklingshemmede

Austrheim ungdomsklubb: 40 000 kroner til flere Friskusaktiviteter

Bergen døves idrettsklubb: 200 000 kroner til Stord Trimhelg 2020

Brønnøy kfuk-kfum-speidere: 90 000 kroner til Makalus Spaniatur 2020

Bærums Verk og Hauger idrettsforening: 150 000 kroner til Aktiv fra Godstolen

Center for African mental health promotion and cultural competence (CAMPCOM): 350 000 kroner til tiltak for aktivisering av unge og unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo med nedsatt funksjonsevne

Cerebral Parese-foreningen: 1 000 000 kroner til sommerleir for voksne med cerebral parese

Cerebral Parese-foreningen: 1 100 000 kroner til sommerleir for unge med cerebral parese

Cerebral Parese-foreningen: 1 350 000 kroner til sommerleir for barn med cerebral parese

Clausenengen fotballklubb: 60 000 kroner til Stjernetreffet 2020

Den norske turistforening Oslo og omegn: 100 000 kroner til Klart det går i Oslomarka

Diabetesforbundet Levanger og omegn: 30 000 kroner til aktivitetsdager for familier med barn som har diabetes

Diabetesforbundet Trøndelag: 80 000 kroner til aktivitetshelg Rypetoppen Adventurepark

Diakonistiftelsen Rogaland Nærland og Lillebo: 40 000 kroner til Wwekendkurs med Kirke-og trosfellesskap for mennesker med funksjonsnedsettelser

Dissimilis Norge: 350 000 kroner til Dissimilisfestivalen 2020

DNT Nedre Glomma: 61 000 kroner til steintittertur 2020: Hardangervidda Øst

DNT Ringerike: 83 000 kroner til Klart det går! – turer og friluftsaktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne.

DNT Telemark: 50 000 kroner til Camp Kalhovd 2020

DNT Telemark: 60 000 kroner til Rubens tur

DNT Telemark: 70 000 kroner til Klart det går - nærturer

DNT Telemark: 80 000 kroner til friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede - FTU

Dysleksi Norge: 100 000 kroner til "Lynkarriere" i popbransjen 2020- Dysleksi Norges sommeraktivitet for barn

Dysleksi Norge: 115 000 kroner til Dysleksi Norges sommerleir for familier med barn 2020

Dysleksi Norge: 210 000 kroner til Dysleksi Ungdom sommerleir 2020

Festspillene i Nord-Norge: 275 000 kroner til NUK – NyUngKunst

Foreldre/pårørende foreningen Signo Vivo: 350 000 kroner til sydentur for beboere fra Signo Vivo

Foreningen for blødere i Norge: 210 000 kroner til sommerleir for familier med barn med alvorlig, sjelden og livslang blødersykdom

Foreningen for Fragilt X-syndrom: 250 000 kroner til sommerleir 2020

Foreningen for hjertesyke barn: 450 000 kroner til norsk ungdomsleir 2020

Foreningen for Muskelsyke: 400 000 kroner til aktiv uke for familier 2020

Foreningen for Muskelsyke: 400 000 kroner til sommerleir - aktiv uke for voksne 2020

Foreningen for Rubinstein Taybi Syndrom: 165 000 kroner til sommertreff Spania

Foreningen Norges døvblinde: 87 000 kroner til friluftsleir for unge personer med døvblindhet 12. – 18. juli 2020

Foreningen Norges døvblinde: 135 000 kroner til sommerleir for personer med medfødt døvblindhet 5. til 12. juli 2020

Foreningen Norges døvblinde: 300 000 kroner til ferie/sommerleir for personer med medfødt døvblindhet 10.-14. august 2020, Røde kors Senteret Eidene AS, Tjøme

Handikaplaget aktiv: 50 000 kroner til helsereise til Solgården

Handikappede barns foreldreforening: 410 000 kroner til HBF Camp 2020

Hodr idrettslag for synshemmede: 25 000 kroner til fjelltur for synshemmede med fast opphold

Hodr idrettslag for synshemmede: 30 000 kroner til fjelltur hytte-til-hytte for synshemmede

Hodr idrettslag for synshemmede: 42 000 kroner til aktivitetshelg på Hurdal syn- og mestringssenter (mars)

Hodr idrettslag for synshemmede: 42 000 kroner til aktivitetshelg på Hurdal syn- og mestringssenter (november)

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte: 70 000 kroner til Vikingleir i Vestfold

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte: 80 000 kroner til Olavsvandring - pilegrimsvandring for voksne fra 30 år og oppover

Landsforeningen for arthrogryposis multiplex congenita: 225 000 kroner til "Liv i Leiren!" aktive sommerdager med AMC

Landsforeningen for Huntingtons sykdom: 70 000 kroner til ungdomsleir Huntington 2020

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte: 150 000 kroner til LNTs barne- og familieleir 2020

Lions club Porsanger: 35 000 kroner til helsesportsuka i Porsanger 2020

Mathis: 100 000 kroner til Mathislekene 2020

Megabandet: 590 000 kroner til Megabandet- 30 års jubileumstur med filminnspilling

Mental Helse Ungdom: 410 000 kroner til Mental Helse Ungdoms sommerleir 2020 - En meningsfull fritid

Mulighetenes hus: 120 000 kroner til ferieklubb for personer med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelse:

Mulighetenes hus: 180 000 kroner til Evjetun familie leir

NFU Stord Fitjar: 125 000 kroner til sommerleir for mennesker med utviklingshemming.

NFU Trøndelag fylkeslag: 150 000 kroner til ferieleir med aktivt innhold for mennesker med utviklingshemming på Peder Morset Folkehøgskole

Noonanforeningen: 155 000 kroner til sommerleir i Telemark

Noonanforeningen; 200 000 kroner til Likeperson ungdomstur 2020

Noonanforeningen: 200 000 kroner til helsereise 2020

Nordland idrettskrets: 30 000 kroner til paravinterdager Sulitjelma 2020

Norges bandyforbund: 261 500 kroner til EL-innebandyleir i sommerferien

Norges blindeforbund: 400 000 kroner til Ung Uke 2020

Norges blindeforbund: 1 100 000 kroner til barneleir 2020

Norges blindeforbund: 1 200 000 kroner til ungdomsleir 2020

Norges blindeforbund Østfold: 151 200 kroner til Paris i blinde

Norges fleridrettsforbund: 55 000 kroner til BocciaCamp 2020

Norges golfforbund: 15 500 kroner til #golfglede

Norges golfforbund: 27 500 kroner til golfcamp

Norges handikapforbunds ungdom: 400 000 kroner til sommerleir med NHFU

Norges handikapforbunds ungdom: 400 000 kroner til storbyweekend

Norges KFUK-KFUM: 250 000 kroner til Musikk for Alle

Norges Røde kors sentrene AS: 50 060 kroner til Haraldvigen - sommerleir 1 for barn og unge med nedsatt psykisk og fysisk funksjonshemming og sosialt vanskeligstilte barn.

Norges Røde kors sentrene AS: 59 250 kroner til Merket - påskeleir for barn og unge med nedsatt psykisk og fysisk funksjonshemming

Norges Røde kors sentrene AS: 63 560 kroner til Haraldvigen - sommerleir 2 for barn og unge med nedsatt psykisk og fysisk funksjonshemming og sosialt vanskeligstilte barn

Norges Røde kors sentrene AS: 150 000 kroner til Eidene - nyttårsleir for barn og unge med nedsatt psykisk og fysisk funksjonshemming

Norges Røde kors sentrene AS: 179 360 kroner til Merket - sommerleir 1 for barn og unge med nedsatt psykisk og fysisk funksjonshemming

Norges Røde kors sentrene AS: 187 990 kroner til Eidene - påskeleir for barn og unge med nedsatt psykisk og fysisk funksjonshemming

Norges Røde kors sentrene AS: 341 380 kroner til Eidene - sommerleir 1- for barn og unge med nedsatt psykisk og fysisk funksjonshemming

Norges Røde kors sentrene AS: 360 385 kroner til Eidene - knøtteleir for barn og unge med nedsatt psykisk og fysisk funksjonshemming

Norsk craniofacial forening: 10 000 kroner til ungdomshelg for medlemmer i Norsk Cranifacial forening (NCF

Norsk craniofacial forening: 30 000 kroner til årsmøte/aktivitetshelg for Norsk Craniofacial Forening (NCF) 2020

Norsk Cøliakiforenings ungdom: 60 000 kroner til sommerleir 2020

Norsk dysmeliforening: 120 000 kroner til ungdomsleir for dysmelister

Norsk epilepsiforbund: 130 000 kroner til Epilepsiforbundets vintercamp for ungdom 2020

Norsk epilepsiforbund: 250 000 kroner til Epilepsiforbundets sommercamp for ungdom 2020

Norsk epilepsiforbund: 350 000 kroner til Epilepsiforbundets barneleir 2020

Norsk Forbund for Utviklingshemmede: 150 000 kroner til NFUs organisasjons- og ferieleir 2020

Norsk forening for Angelmans Syndrom; 100 000 kroner til familiesamling i Dyreparken 2020

Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom: 325 000 kroner til sommerleir 2020

Norsk Forening for Nevrofibromatose: 150 000 kroner til sommerleir for NF-ungdom 13-26 år

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta: 350 000 kroner til familieleir Trondheim 2020

Norsk forening for Rett Syndrom: 400 000 kroner til sommerleir Norsk forening for Rett Syndrom 2020

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO): 50 000 kroner til vinterleir for ungdom

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose: 320 000 kroner til sommerleir 2020 for Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Complex

Norsk Forening for Williams' Syndrom: 190 000 kroner til fritidstiltak, sommercamp for ungdom med Williams syndrom

Norsk Interesseforening for Kortvokste: 400 000 kroner til sommertreff i Norsk Interesseforening for Kortvokste

Norsk ocd forening, Ananke: 200 000 kroner til sommer samling/fritidstiltak 2020

Norsk revmatikerforbund: 72 000 kroner til sengeprat

Norsk revmatikerforbund: 132 000 kroner til familiesamling

Norsk Spielmeyer-Vogt forening: 40 000 kroner til ferieopphold 2020 i Gurvika for ungdom med NCL og pårørende

Norsk Tourette forening, Trøndelag fylkeslag: 80 000 kroner til sommerleir samhandling og mestring

Nøklevann ro- og padleklubb: 40 000 kroner til padling for funksjonshemmede på Nøklevann, treninger og turer med sosialt fellesskap.

Ridderrennet: 100 000 kroner til barnas Ridderuke

Ridderrennet: 250 000 kroner til Ridderuka's Ungdomsprosjekt

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen: 190 000 kroner til sommerleir 2020

Sandefjord turistforening: 200 000 kroner til DNT Tilrettelagt Vestfold

Skjærgårds LIVE: 50 000 kroner til Camp UNIK

Stavanger turistforening: 45 000 kroner til Ung på tur – turer for ungdom med funksjonsnedsettelse

Stavanger turistforening: 55 000 kroner til tilrettelagte aktivitetsdager for skolebarn med funksjonsnedsettelse

Stavanger turistforening: 70 640 kroner til FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Stavanger Turistforening

Stiftelsen Frambu: 330 000 kroner til fjellcamp mot utenforskap

Storedal kultursenter: 75 000 kroner til ridderdagene på Storedal

Telemark Røde kors: 225 000 kroner til leir for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Ups & downs Nord-Trøndelag: 25 000 kroner til familiehelg til Rypetoppen Adventurepark

Ups and downs Vestfold: 80 000 kroner til tur til Dyreparken for Ups&Downs Vestfold 2020

Vivil idrettslag: 250 000 kroner til Vivil-Lekene 2020

Øvre Romerike fritidsklubb for funksjonshemmede ØRFF: 100 000 kroner til vårtur til Bergen

Kontakt

Du kan også kontakte tilskuddsavdelingen på e-post tilskudd@bufdir.no

Fant du det du lette etter?