Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til bo- og støttetilbud til unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold

Tilskudd til drift av det nasjonale tilbudet til unge over 18 år

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2022: 18. februar

Hvem kan søke?

Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd på denne ordningen.

Hvis nye kommuner ønsker å etablere bo- og støttetilbud tilknyttet det nasjonale tilbudet, må kommunen søke Bufdir om forhåndsgodkjenning til etablering av tilbudet. Det gis ikke tilskudd til drift av tilbud som ikke er forhåndsgodkjent av Bufdir. Søknad om forhåndsgodkjenning sendes til postmottak@bufdir.no. Det er ingen frist for å søke om forhåndsgodkjenning.

Hva kan kommuner søke om om tilskudd til?

Rammen for vekst i det statlige tilskuddet fra 2021 til 2022 er 5 prosent.

Hvis det foreligger særlige grunner, kan det innvilges tilskudd ut over rammen - dette kan for eksempel være aktuelt dersom direktoratet gir kommunene nye/utvidede oppgaver knyttet til oppfølgingsarbeidet eller dersom det oppstår større kostnader som ikke er relatert til ordinær drift av tilbudet.

Det gis normalt ikke statlig tilskudd ut over rammen dersom budsjettøkningen i hovedsak er relatert til ordinære driftsoppgaver.

Formål

Formålet med tilbudet er å gi brukerne hjelp innenfor trygge rammer til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som mulig. Tilbudet skal være et tillegg til kommunenes lovpålagte hjelpetilbud og tjenester.

  • Bufdir har et overordnet ansvar for det nasjonale bo- og støttetilbudet til unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold.
  • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse koordinerer og administrerer tilbudet.
  • Kommunene har det operative ansvaret for innhold og drift av det enkelte tilbudet.

Regelverk

Hvem har fått tilskudd?

Tildelinger 2021:

  • Bergen kommune: 1 650 000 kroner
  • Kristiansand kommune: 2 288 000 kroner
  • Oslo kommune: 9 727 000 kroner
  • Tromsø kommune: 2 205 000 kroner
  • Trondheim kommune: 3 130 000 kroner

Kontakt

Knut Aase: e-post knut.aase@bufdir.no, tlf. 466 15 149

Du kan også kontakte tilskuddsavdelingen på e-post tilskudd@bufdir.no

Fant du det du lette etter?