Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Om NASAK

Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK/NASÁG) skal sikre et mer likeverdig tjenestetilbud til den samiske befolkningen. Vi skal bistå familievernet, kommunalt barnevern, statlig barnevern og krisesentre om samiske forhold.

Kontakt oss

Besøksadresse: Fitnudatgeaidnu 45, 9730 Karasjok

Postadresse: Postboks 72, 9735 Karasjok

Telefon: 466 15 610

Besøksadresse: Ringveien 2, 9845 Tana

Telefon: 466 15 479

May Helen Schanche

Har erfaring fra ledelse og utvikling av tilbud til samisk befolkning i distrikt og urfolksområder. Har ledet arbeidet med utviklingen av Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK) fra 2019-2022.

Har videre bred erfaring fra prosjektarbeid- og nettverksarbeid, kompetanse knyttet til samisk kultur, språk og levesett, veilednings- og formidlingskompetanse og kompetanse om samiske barn og familiers behov.

Har også klinisk erfaring fra arbeid med samiske barn, unge og familier. Er godkjent mekler, lekterapeut, EMDR terapeut og kognitiv terapeut. Har kompetanse- og erfaring knyttet til arbeid med vold i nære relasjoner i samiske områder.

Er samisk og oppvokst i samisk miljø

Olaf Trosten

Spisskompetanse: Ledelse, prosjektarbeid, veiledning.

Bakgrunn: Lang og bred ledererfaring fra kommunal sektor. Prosjektledererfaring innen barnevern, helse og administrasjon.

Utdannelse: Vernepleierutdanning og videreutdanning innen psykososialt arbeid blant barn og unge. PMTO-terapeut (fram til 2015). Utstrakt kursdeltakelsen innen ledelse og økonomi​.​

Språk: Nordsamisk (morsmål), norsk og engelsk​

Trine Solbakk

Spisskompetanse: Har laget og holdt undervisninger, veiledet psykologistudenter, psykologer og andre faggrupper. Har bred erfaring med teamsamarbeid og tverretatlig samarbeid.

Fordypningstemaer:

 • Narrativ terapi som kultursensitiv tilnærming
 • Vold i nære relasjoner
 • Traumeforståelse, relasjonstraumer og traumebehandling (spesielt TBO og narrativ)
 • Samspill og foreldrearbeid
 • Terapeututvikling
 • Barn som pårørende
 • Kultursensitivitet i møte med samiske pasienter/brukere

Bakgrunn: Betydelig erfaring med utredning, behandling, veiledning og undervisning hos PPT og psykisk helsevern for barn og unge, SANKS (Samisk nasjonal kompetansesenter – psykisk helsevern og rus).

Utdannelse: Profesjonsstudiet i psykologi, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Har også deltatt på kurs og konferanser i regi av norsk psykologforening, og andre relevante organisasjoner i Norge og internasjonalt.

Språk: Norsk (morsmål), samisk (nokså god) i tillegg til engelsk (god muntlig og skriftlig).

Johann Inge Greff

Spisskompetanse: Familie-, barn- og ungdomsterapi. Samisk kulturforståelse og undervisning. Kognitiv adferdsterapi for barn og unge.

Bakgrunn: Omfattende erfaring med behandling, veiledning og undervisning innen helsesektor og kommunal sektor.

Utdannelse: Sykepleier. I tillegg til følgende videreutdanninger:

 • Familieterapi
 • Kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter
 • Kognitiv adferdsterapi for barn og unge
 • Psykososialt arbeid

Har også deltatt på relevante kurs i Norge og internasjonalt.

Språk: Har gjennomført språkkurs i lulesamisk og sørsamisk

Jill Abelsen Olsen

Spisskompetanse: Fagutvikling og kompetanseheving om samisk språk, kultur og tradisjoner. Pedagogisk arbeid på ledernivå. Tilrettelegging for kultursensitiv læring og ved særskilte behov. Samarbeid med foreldre.

Bakgrunn: Solid erfaring fra ledelse innen pedagogikk og spesialpedagogikk i barnehage og skole. Er også medforfatter for bok om samisk i barnehagen som skal gis ut av Fagbokforlaget.

Var prosjektkoordinator for «Nordlige hager/Gárbbis» et prosjekt med mål om å synliggjøre samisk mangfold i barnehagen.

Utdannelse: Førskolelærer. Masteremner i spesialpedagogikk. Samisk som fremmedspråk. Har også vært prosjektleder og prosjektkoordinator med temaer innen samisk kultur/samfunnsliv og pedagogikk.

Språk: Norsk (morsmål). Lærer seg nordsamisk som slekten mistet gjennom fornorskningen. Er også interessert i å lære seg lulesamisk.

Dette gjør vi

Vi arbeider for å styrke kvaliteten på tilbudet for samiske barn, voksne og familier i barnevernet, familievernet og krisesentrene.

Se video: Fakta om NASÁG/NASAK (Youtube)

Formålet med NASAK er å sikre at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud. Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 24 skal offentlige myndigheter i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, og hindre diskriminering, stereotypisering og trakassering.

Bakgrunn for opprettelsen av NASAK er at det er et behov for å utvikle og implementere nødvendig språk- og kulturkompetanse og handlingsevne i barnevernets, familievernets og krisesentrenes arbeid med samisk befolkning. NASAK har ansvar for opplæring og veiledning av disse tjenestene i hele landet, og er lokalisert i flere samiske områder.

Primærmålgruppen for NASAK er ledere og ansatte som arbeider med samiske barn, voksne og familier i familieverntjenesten, krisesentrene og i kommunalt og statlig barnevern.

 • Å være ledende i fagutviklingen med familierelaterte, barnevernsmessige og krisesenter-relevante utfordringer i de samiske samfunnene
 • Å være medspiller i målgruppetjenestenes arbeid med andre etniske minoriteter og flerkulturelle samfunn.
Fant du det du lette etter?