Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hva er funksjonsnedsettelse?

Funksjonsnedsettelse innebærer tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Mennesker med funksjonsnedsettelse er imidlertid en svært sammensatt gruppe med ulike utfordringer.

Forskjellige barrierer og forskjellige typer funksjonsnedsettelser

Noen er født med en funksjonsnedsettelse, mens andre opplever å få en funksjonsnedsettelse på grunn av sykdom eller skade senere i livet. Det er store forskjeller mellom de ulike typene funksjonsnedsettelser når det gjelder hvilke og hvor store hindringer funksjonsnedsettelsen medfører. Dette kan også være tilfellet for mennesker med samme diagnose, for eksempel kan to personer med ceberal parese ha helt ulik funksjonsnedsettelse, og møte forskjellige barrierer.

Personer med funksjonsnedsettelse kan deles inn i følgende hovedgrupper:

  • Personer med synshemming
  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Personer med psykososiale funksjonsnedsettelser

Ulike forståelser av funksjonshemming

Tidligere var det vanlig med en medisinsk/individuell forståelse av funksjonshemming. Årsaken til funksjonshemmingen ble sett på som en egenskap ved en person. Denne medisinske modellen ble senere utfordret av en sosial modell der fokuset ble flyttet fra individnivå til samfunnsnivå, og man knyttet funksjonshemming til samfunnsskapte barrierer. I denne modellen er funksjonshemmingen altså noe som oppstår fordi samfunnet ikke er godt nok tilrettelagt for alle.

I dag har vi en relasjonell tilnærming, hvor vi ser funksjonshemming som noe som oppstår fordi det er et misforhold mellom en persons forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon. En funksjonshemming er med andre ord noe som oppstår i samspillet mellom personen og omgivelser som ikke er skikkelig tilrettelagt. Når vi sier at noen er funksjonshemmet i dag viser vi altså til en spesifikk situasjon i omgivelsene som skaper barrierer for vedkommende slik at personen blir funksjonshemmet.

Eksempler på en slik situasjon kan være at en rullestolbruker ikke kommer inn i en bygning fordi den har trapp foran inngangen, men mangler rampe, eller at en hørselshemmet elev ikke får tilgang til tolk eller nødvendig teknisk utstyr.

Funksjonshemming eller funksjonsnedsettelse?

Når vi omtaler gruppen generelt sier vi “personer med funksjonsnedsettelse” eller “mennesker med funksjonsnedsettelse” for å tydeliggjøre at funksjonsnedsettelsen er noe man har, ikke noe man er. Når vi for eksempel snakker om levekår snakker vi derfor om “levekårene til personer med funksjonsnedsettelse”, ikke “levekårene til funksjonshemmede”, og når vi snakker om deltagelse i arbeidslivet, vil “andel personer med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet” være riktig formulering.

Dersom innfallsvinkelen er barrierer og diskriminering i arbeidslivet, kan det imidlertid være riktig å bruke termen “funksjonshemmet”: Man kan for eksempel være funksjonshemmet i møte med arbeidslivet.

En samfunnsoppgave å hindre funksjonshemming

Når vi forstår funksjonshemming på denne måten innebærer det at det er opp til samfunnet å jobbe for bedre tilrettelegging, slik at omgivelsene ikke skaper barrierer for noen.

Dette gjøres blant annet ved å innføre standarder for universell utforming av bygninger, transportmidler og så videre.

Diskriminering og barrierer

Mennesker med funksjonsnedsettelse kan oppleve ulike former for diskriminering og barrierer i arbeidslivet og i hverdagen ellers. Dette er en utfordring som kan hindre fullverdig deltakelse på ulike samfunnsarenaer. Det er et politisk mål å arbeide for et inkluderende samfunn for alle.

Slik jobber vi

Bufdir har som en sentral oppgave å bidra til likeverdige tjenester på tvers av alle diskrimineringsgrunnlag, inkludert funksjonsnedsettelse. Vi jobber både med nasjonale tiltak og ved å følge opp internasjonale avtaler som for eksempel FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD).

Vil du vite mer?

Fant du det du lette etter?