Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Veiledning og oppfølging av fosterforeldre

Etter at barnet har flyttet inn hos sin fosterfamilie, er det kommunens ansvar at både barnet, barnets foreldre og fosterfamilien ivaretas og får oppfølging.

Blir du fosterforelder, blir du ikke alene om oppgaven. Barnevernstjenesten i kommunen eller bydelen har ansvar for å støtte deg i rollen, på en måte som er tilpasset dine og barnets behov.

Er du familiehjem og beredskapshjem er det litt annerledes. Da er du engasjert av Bufetat, og det er de som er ansvarlig for å følge deg opp og veilede deg som fosterforelder. Det er imidlertid fortsatt kommunen som har ansvar for barnet, og for å sikre at barnets behov ivaretas. 

Oppfølging gjennom oppholdet 

Som fosterforelder utfører du det daglige omsorgsansvaret for barnet på vegne av barnevernstjenesten. De har ansvar for, og myndighet til, å iverksette tiltak eller gjøre endringer når det er behov for det.  

Barneverntjenesten i kommunen skal besøke fosterhjemmet så ofte som det er behov for, og minimum fire ganger i året. Målet med besøkene er forsvarlig oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet.

Det varierer hvor mye mye støtte fosterforeldre trenger. I noen tilfeller vil det være behov for at det settes inn ekstra tiltak for at fosterforeldrene skal greie å løse oppgaven på en god måte. Et slik tiltak kan være at man mottar særskilt veiledning. Det betyr at du får hjelp av fagfolk til å løse helt konkrete utfordringer det spesifikke barnet har. Et annet tiltak er at en fosterforelder kjøpes fri fra jobben sin helt eller delvis i en periode, for å ha nok tid til å følge opp barnet. Et annet vanlig tiltak kan være at barnet får et besøkshjem eller avlastningshjem, som kan avlaste fosterforeldrene i omsorgsoppgaven.  

Det kan oppstå faser der det er behov for tettere oppfølging enn ellers, for eksempel rett ved skolestart, i ungdomstida eller i perioder med andre utfordringer. Det er også vanlig at man har behov for ekstra støtte i den første fasen etter at barnet har flyttet inn. Det er derfor viktig at du som fosterforelder og barneverntjenesten i kommunen din hele tiden holder en god dialog der dere kartlegger behovene og enes om tiltak, slik at dere som fosterforeldre får den oppfølgingen dere trenger.  

Fosterhjemsavtalen du inngår med kommunen sier også noe om hvordan barnevernstjenesten skal bistå deg. Blant annet inneholder den punkter om hvordan barnevernstjenesten skal gi deg informasjon, følge deg opp og gi deg opplæring og veiledning.  

Hjelp i akutte situasjoner 

Dersom du kommer opp i særlig krevende situasjoner, har også fosterhjemstjenesten en vakttelefon-ordning. Dette er ment som en sikkerhet for at du får hjelp også i akutte situasjoner der man ikke får tak i den kommunale barnevernstjenesten.  

Dersom du kommer opp i særlig krevende situasjoner på tidspunkter utenfor barnevernstjenestens åpningstider, kan det hende at du ikke får tak i noen som kan bistå deg. Derfor er det lurt å avklare med barnevertjenesten på forhånd hvordan du skal gå frem i slike situasjoner, og hvem du eventuelt kan kontakte.  

Tilsyn 

I tillegg til at barnevernstjenesten selv har ansvar for å kontrollere at alt går bra i fosterhjemmet, skal en uavhengig tilsynsperson føre tilsyn med fosterhjemmet. Tilsynet er en ekstra kontrollfunksjon som skal sikre at barnet ivaretas på best mulig måte, og at barnets rettssikkerhet ivaretas. 

Tilsynspersonen kan være en oppnevnt privatperson.

Det stilles ikke krav om formell barnefaglig eller barnevernfaglig bakgrunn for å bli tilsynsperson, men man bør ha erfaring fra arbeid med barn. Tilsynspersonen skal gjøre en uavhengig vurdering, og kan ikke ha bindinger til verken barnevernstjenesten som har ansvar for barnet, barnets foreldre eller fosterforeldrene.

Tilsynet gjennomføres ved at tilsynspersonen kommer på avtalt besøk så ofte som nødvendig, og minimum fire ganger i året. Fosterforeldrene og barnet skal varsles om besøkene. I etterkant skriver tilsynspersonen en rapport, som leveres til barnevernstjenesten som har ansvar for barnet.

Det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn så lenge de bor i fosterhjemmet og er under barnevernstjenestens omsorg.  

Videreopplæring 

Fosterforeldre kan ha behov for opplæring også etter at barnet har flyttet inn. Derfor arrangerer Bufetat videreopplæringsmoduler i PRIDE-programmet.  

Mange kommuner tilbyr også gruppeveiledning eller andre typer kurs for fosterforeldre. For å finne ut hva som finnes av opplæringstilbud for fosterforeldre der du bor, kan du ta kontakt med barnevernstjenesten der du bor.