Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ulike typer fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barnevernstjenesten i kommunen, og i de fleste tilfellene med barnets familie, om barnets behov og barnets fremtid.

Det finnes ulike typer fosterhjem:

Fosterhjem

De fleste fosterhjem er ordinære, kommunale fosterhjem. Fosterforeldrene inngår en avtale med kommunens barnevernstjeneste, og utfører det daglige omsorgsansvaret for barnet på vegne av barnevernstjenesten. Du mottar både godtgjøring og oppfølging fra kommunens barnevernstjeneste.

Før man blir vanlig fosterhjem, har man gjennomgått en vurdering om hvorvidt familien er egnet som fosterhjem. Man har også vært gjennom et opplæringsprogram som alle fosterforeldre må gjennom, kalt PRIDE.

Barna som kommer til fosterhjem er i alle aldre, men de er oftest i skolealder. Det er også et stort behov for fosterhjem for ungdom. Mange av barna er ofte tenåringer når de kommer til fosterhjemmet for første gang.

Barn som flytter inn i fosterhjem har ulik grad av belastninger og utfordringer som fosterforeldrene må hjelpe dem med å håndtere. Som fosterforelder får du derfor oppfølging, råd og veiledning av barnevernstjenesten i kommunen. Det finnes også egne kurs for de som har blitt fosterforeldre i regi av Bufetat - dette kalles PRIDE videreopplæring.

I noen tilfeller vil det være behov for ekstra tiltak for at fosterforeldrene skal greie å løse oppgaven på en god måte. Et slik tiltak kan være at man mottar særskilt veiledning. Det betyr at du får hjelp av fagfolk til å løse helt konkrete utfordringer det spesifikke barnet har. Et annet tiltak er at en fosterforelder kjøpes fri fra jobben sin helt eller delvis i en periode, for å ha nok tid til å følge opp barnet. Et annet vanlig tiltak kan være at barnet får et besøkshjem eller avlastningshjem, som kan avlaste fosterforeldrene i omsorgsoppgaven.

Barn som bor i fosterhjem skal opprettholde kontakten med egne foreldre og søsken. Det er en viktig oppgave for fosterforeldrene å legge til rette for det, og støtte barnet i dette.

Fosterhjem for barn i familie og nære nettverk

Barn og unge som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. At familiemedlemmer, slektninger, venner av familien, fotballtrenere eller andre i barnets nettverk blir fosterforeldre er ofte en god løsning.

At barnet får bli blant kjente, gjør overgangen til et fosterhjem lettere og oppleves tryggere for barnet. Kommunen skal derfor alltid først vurdere om noen i barnets familie eller nettverk kan være fosterhjem når et barn trenger et nytt sted å bo.

Fosterhjem som er rekruttert blant barnets familie eller nettverk, blir fosterhjem på linje med vanlige kommunale fosterhjem. De mottar samme form for godtgjøring og oppfølging.

Kravene for å bli fosterforelder for et barn du kjenner er i utgangspunktet de samme som ellers. Hvis det utvilsomt er det beste for barnet å få komme til noen de kjenner, vil barnevernstjenesten i kommunen vurdere og eventuelt fravike kravene noe fordi det helhetlig sett er bedre for barnet.

Noen ganger blir man kontaktet av barnevernstjenesten, med spørsmål om man vil bli fosterhjem for et barn i familie eller nettverk. Andre ganger melder potensielle fosterforeldre fra familie og nettverk seg selv, enten til foreldrene eller direkte til barnevernstjenesten. Noen ganger mobiliseres familie og nettverk til et såkalt familieråd. Dette er et møte kommunen kan arrangere i alle typer barnevernssaker, også når et barn trenger et nytt hjem. Til disse møtene inviteres personer fra familie og nettverk inviteres til å foreslå løsninger.

Spesialiserte fosterhjem

Spesialiserte fosterhjem tar imot barn og unge med behov for oppfølging som ikke kan ivaretas innenfor rammen av et kommunalt fosterhjem med forsterkning.

Spesialiserte fosterhjem skal gi barn og unge med særlige behov god omsorg, endring- og utviklingsmuligheter. I mange tilfeller vil spesialiserte fosterhjem være et alternativ til opphold på institusjon for barn som av ulike årsaker heller bør bo i en familiesituasjon.

Kravene for å bli spesialisert fosterhjem er annerledes enn for å bli vanlige fosterhjem. Spesialiserte fosterhjem skal ha særlige forutsetninger for å gi omsorg til barn og unge med behov for tett oppfølging. Det er ønskelig at en av de voksne har relevant utdanningsbakgrunn, yrkesmessig erfaring eller tidligere erfaring som fosterhjem.

Spesialiserte fosterhjem må være godkjente som fosterhjem og ha gjennomført grunnopplæring for fosterhjem. Spesialiserte fosterhjem mottar i tillegg til grunnopplæring, spesialtilpasset opplæring for oppgaven før og underveis i en plassering. Spesialiserte fosterhjem følges opp tett, og mottar systematisk veiledning og opplæring fra egne konsulenter i Bufetat.

I et spesialisert fosterhjem blir en av de voksne engasjert av Bufetat som lønnet omsorgsperson på heltid.

Ta kontakt med Bufetat i din region for nærmere informasjon om spesialiserte fosterhjem og behovet for nye hjem.

Beredskapshjem

Beredskapshjem er et hjem som kan ta imot barn og unge på kort varsel når en hastesituasjon oppstår. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barn og unge i en midlertidig periode, inntil en mer varig omsorgsløsning er funnet, eller til de flytter tilbake til foreldre.

Dette er en oppgave som stiller særlige krav til både fosterforeldrene og til familien som helhet. Et beredskapshjem må være beredt på å ta imot et barn i krise, når disse krisene måtte oppstå. Som beredskapshjem må man derfor kunne takle en større grad av uforutsigbarhet.

Det er også ønskelig at den forelderen har relevant kompetanse eller erfaring. Det kan være yrkesmessig erfaring med å jobbe med barn og unge, relevant utdanning, tidligere erfaring som fosterforelder eller annet som kan kompensere for dette kravet.

I et beredskapshjem er den ene voksne engasjert av Bufetat på fulltid, og inngår en oppdragsavtale med lønn og betingelser.

Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og ha gjennomført PRIDE-opplæring. I tillegg får man opplæring som er tilpasset for beredskapshjem.

Beredskapshjemmene følges tett opp av Bufetat. De har tett kontakt med egne konsulenter som gir opplæring og kontinuerlig veiledning.

Besøkshjem

Dersom du ikke vil bli fosterhjem, finnes det andre måter å hjelpe barn på. En av disse er å bli besøks- eller avlastningshjem.

Besøkshjem, som i noen kommuner kalles avlastningshjem, er et kommunalt hjelpetiltak for familier der omsorgsbyrden er ekstra stor. Det kan være familier med lite nettverk, familier som har dårlig økonomi, eller familier der barna trenger flere opplevelser og andre rollemodeller.

Som besøkshjem er man ikke en erstatning for barnets hjem hos foreldrene, men tar imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned.

Vil finne ut mer om det å være besøks- eller avlastningshjem? Ta gjerne kontakt med kommunen der du bor.

Fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger

Man blir fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger på lik linje med andre vanlige kommunale fosterhjem. Man mottar godtgjøring og veiledning fra kommunen, godkjennes etter samme regelverk, og vurderes ut fra de samme krav. Samtidig stilles det noen ekstra krav til å møte de behovene disse barna har.

Les mer om å bli fosterhjem for enslige mindreårige flykninger.

Kontakt oss

Skriv inn postnummeret ditt for å finne din nærmeste fosterhjemstjeneste

Oversikt over fosterhjemstjenestene
Dame som ser mot kamera
Fant du det du lette etter?