Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Utredning - kunnskapsbasert retningslinje for utredning av omsorgssituasjonen for barn mellom 0-6 år

Målgruppen for retningslinjen er ansatte i barnevernstjenesten og på senter for foreldre og barn, og andre som bistår barnevernstjenesten i utredningsarbeid. Retningslinjen kan anvendes når barnevernstjenesten trenger å avklare omsorgssituasjonen til et barn i alderen 0-6 år og får bistand av senter for foreldre og barn, eller når barnevernstjenesten undersøker forholdene selv.

Formålet med en kunnskapsbasert retningslinje for både utredning og hjelpetiltak for barn 0-6 år i risiko for omsorgssvikt er å øke den faglige kvaliteten i både utrednings- og hjelpetiltaksfasen, minske uønsket variasjon i både kommunalt og statlig barnevern, og med dette øke rettssikkerheten for barn og deres familier. Utredningsdelen av retningslinjen publiseres først, og retningslinjen vil i 2022 også omhandle hjelpetiltak.

Formålet med en undersøkelsessak er å avklare om det er behov for tiltak etter barnevernloven og eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes. Når det er stor usikkerhet knyttet til barnets omsorgssituasjon, kan barnevernstjenesten be om bistand til utredninger fra Bufetat, senter for foreldre og barn. Denne utredningen må avklare barnets omsorgssituasjon og hvilke behov barnet har. Utredning av barnets omsorgssituasjon inngår som en del av barnevernstjenestens undersøkelse. Dette skal resultere i en anbefaling om hvilke tiltak som bør iverksettes overfor barnet eller familien. Det er barnevernstjenesten som beslutter hvordan senterets vurderinger og anbefalinger skal vektlegges i deres konklusjon.

Det bør fremgå tydelig for barn og foreldre hva formålet med utredningen er. Se saksbehandlingsrundskrivet for de rettslige rammer ved barnevernstjenestens undersøkelse.

Det er forventet at senter for foreldre og barn har kompetanse på utredning av omsorgssituasjon for barn i alderen 0-6 år.

 

Sist faglig oppdatert 01. desember 2021

Når det er grunn til å tro at barnet blir utsatt for omsorgssvikt, bør dere vurdere ulike forhold som kan gi informasjon, om barnet er utsatt for omsorgssvikt. Det kan være vesentlig å undersøke forhold ved:

 • barnets fungering og tilstand
 • samhandling mellom barn og foreldre
 • foreldre og/eller familien

Omsorgssvikt kan være sammensatt av ulike forhold. Dette er særlig aktuelt når barnet har spesielle omsorgsbehov, som for eksempel ved utviklingsforstyrrelser. Følelsesmessige eller atferdsmessige tegn hos barnet kan tyde på omsorgssvikt, og bør alltid være en del av utredningen. Beskriv og analyser hvorfor disse funnene kan tyde på omsorgssvikt.

Hvordan kan anbefalingen følges i praksis?

Vurdere og dokumentere
Barnets fungering og tilstand
Samhandling mellom barn og foreldre
Forhold ved foreldre og familien
Begrunnelse for anbefalingen
Sist faglig oppdatert 01. desember 2021

Dere bør vurdere i hver enkelt sak hva som utredes rundt barnets omsorgssituasjon. 

Dere bør vurdere relevant informasjon knyttet til: 

 • Forhold ved barnet:
  • helse og utvikling
  • følelser og uttrykk
  • sosial fungering og relasjoner
  • belastende livshendelser
 • Foreldrenes omsorg
  • grunnleggende omsorgskapasitet
  • følelsesmessig tilgjengelighet
  • stimulering og veiledning
  • beskyttelse
 • Forhold ved foreldrene
  • foreldres psykiske-, fysiske helse og kognitiv fungering
  • rusmiddelbruk
  • belastende livshendelser, som egne oppveksterfaringer
 •  Familien og miljøet rundt barnet
  • den aktuelle familiesituasjonen, som bosituasjon, økonomi og arbeid
  • støtte og nettverk
  • språk, kultur og identitet

Formålet med en utredning er å undersøke barnets omsorgssituasjon gitt bekymringstemaet, for å avklare om barnet og familien har behov for tiltak etter barnevernloven. En utredning innebærer kartlegging, vurdering og konklusjon, og bør bestå av en helhetlig vurdering av barnets behov basert på punktene over.

Hvordan følge anbefalingen i praksis?

Forhold ved barnet
Forhold ved foreldrenes omsorg
Forhold ved foreldrene
Familien og miljøet rundt barnet
Foreldrestøtte under utredning
Innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter
Behov for oppfølgning av andre instanser
Dokumentere, analysere og vurdere
Begrunnelse for anbefalingen
Sist faglig oppdatert 01. desember 2021

Barnet må gis tilstrekkelig og tilpasset informasjon om forhold som vedrører dem knyttet til barnevernstjenestens oppgaver.

Barnets synspunkter må innhentes på en måte som er tilpasset deres forutsetninger og utvikling.

Legg vekt på barnets synspunkter i samsvar med barnets alder, modenhet og barnets totale livssituasjon.

Hvordan kan anbefalingen gjennomføres i praksis?

Legg til rette for at barnet kan bli hørt
Tilpass kommunikasjonen
Forbered barnet
Kommunikasjon med barnet
Særlig om medvirkning for spedbarn og barn med begrenset språk
Begrunnelse for anbefalingen
Sist faglig oppdatert 01. desember 2021

Dere bør legge til rette for at foreldre får mulighet til å delta aktivt i forhold som omhandler dem selv og deres barn. 

For å kunne gis anledning til å medvirke, må foreldrene få god og tilpasset informasjon om hva som skjer og hvorfor. 

Ved involvering av foreldrene skal det tas hensyn til deres språklige, religiøse eller kulturelle identitet.

Dere bør arbeide for at foreldrene skal få dele sine synspunkter, behov og bekymringer.

Det kan opplyses om foreldrenes mulighet til å ha med støtteperson.

Hvordan kan anbefalingen gjennomføres i praksis?

Legg til rette for at foreldrene kan medvirke
Kommunikasjon med foreldrene
Begrunnelse for anbefalingen
Sist faglig oppdatert 01. desember 2021
Bakgrunn, formål og målgruppe
Hva er en kunnskapsbasert retningslinje?
Metodisk tilnærming og utviklingsprosess
Organisering av arbeidet
Spørsmål retningslinjen skal besvare
Kunnskapsgrunnlag
Utvikling av den enkelte anbefalingen
Intern og ekstern høring
Implementering
Oppdatering
Sist faglig oppdatert 01. desember 2021