Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Skoleveileder - Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern

Hva gjør du når du er bekymret for en elev på skolen? Hvordan sende inn en bekymringsmelding? Hva er barnevernets ansvar og plikter?

 

Den kommunale barneverntjenesten har ansvar for å veilede og informere ansatte i skolen dersom de er bekymret for et barn. Her finner du barneverntjenestens ansvar og oppgaver steg for steg i en bekymringssak.

Steg 1: Veilede i en bekymringssituasjon
Steg 2: Når barnevernet har mottatt bekymringsmeldingen
Steg 3: Når saken er ferdig undersøkt
Sist faglig oppdatert 07. april 2020

Hvis du som lærer er bekymret eller urolig for en elev, kan du ha en plikt til å melde ifra til barnevernet, også kalt opplysningsplikt. Slik går du fram steg for steg før skolen eventuelt sender inn bekymringsmelding.

Steg 1: Snakk med en kollega eller ledelsen ved skolen
Steg 2: Dokumenter observasjonene
Steg 3: Drøft observasjonene med skoleledelsen
Hva kan du drøfte med barnevernet underveis?
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019

Slik går du fram steg for steg for å utforme og sende inn en bekymringsmelding til barnevernet. Du får også råd til hvordan foreldre og foresatte bør informeres.

Skolen bør ha rutiner for at en bekymringsmelding sendes gjennom skoleledelsen. Rutinen bør også beskrive hvordan skolen kan snakke om bekymringen med foreldre/foresatte og eventuelt eleven. En slik rutine fratar likevel ikke den enkelte ansattes selvstendige ansvar for å gi opplysninger til barnevernet dersom skoleledelsen verken vil eller gjør det (opplæringsloven § 15-3).

Før du begynner å skrive meldingen, bør du ha kjennskap til hva du som ansatt ved skolen bør gjøre i forkant dersom du har en bekymring eller uro for en elev.

Steg 1: Slik skriver du bekymringsmeldingen
Steg 2: Hvordan informere foreldrene
Steg 3: Hvordan snakke med eleven
Steg 4: Hvordan sende inn bekymringsmeldingen

 

Melde fra til barnevernet - offentlig ansatt

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. Klikk deg videre og sjekk om din kommune har tatt i bruk den digitale tjenesten.
Dersom du ikke har mulighet til å benytte det digitale skjemaet, kan du laste ned et meldingsskjema i Word. Det fyller du ut og sender til barnevernstjenesten i den kommunen barnet eller ungdommen bor. NB: På grunn av personvernhensyn må dette skjemaet sendes i posten og ikke via e-post.
Steg 5: Når meldingen er sendt inn
Steg 6: Når saken er ferdig undersøkt
Steg 7: Videre oppfølging av elever i barnevernet

 

 

Sist faglig oppdatert 25. juni 2019

Mange elever som får hjelp av barnevernet bytter ofte skole. Skole og barnevern må samarbeide slik at eleven får et godt og tilpasset opplæringstilbud så raskt som mulig. Her får du informasjon om barneverntjenestens ansvar og oppgaver.

Dette avsnittet omhandler først og fremst barn som bor i eller flytter til fosterhjem eller institusjon. Dersom barnet har hjelpetiltak i hjemmet, skal barneverntjenesten tilby bistand når barnet flytter. Teksten kan være nyttig også i disse tilfellene.

Stegene under er ikke nødvendigvis satt opp i riktig rekkefølge for alle situasjoner. Mange av stegene vil også kunne foregå parallelt.

Rutiner for samarbeid og informasjon

Det er viktig at skolen og barnevernet samarbeider slik at barnet får et godt og tilpasset opplæringstilbud så raskt som mulig og at det ikke blir brudd i skolegangen når barnet bytter skole. Forutsetningen for et godt samarbeid er gjensidig utveksling av informasjon.

Barneverntjenesten skal ha rutiner for hvordan de går fram og samarbeider med skolen og institusjonen, fosterhjem

met eller foreldrene når barnet bytter skole.

Ta initiativ til å dele informasjon

En viktig oppgave for barneverntjenesten er å følge opp skolegangen til barn som får hjelp av barnevernet. For at den nye skolen skal kunne planlegge og tilrettelegge opplæringen, er det avgjørende at barnevernet tar initiativ til å dele relevant informasjon om barnet. Barnevernloven åpner opp for dette (barnevernloven § 6-7).

Steg 1: Ta hensyn til skoletilbudet og viktige skoleaktiviteter
Steg 2: Sende flyttemelding
Steg 3: Innhente informasjon
Steg 4: Gjennomføre overføringsmøte
Steg 5: Snakke med barnet om flyttingen
Steg 6: Evaluere skolebyttet
Steg 7: Følge opp videre
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019

Mange elever som får hjelp av barnevernet, bytter ofte skole. Skole og barnevern må samarbeide slik at eleven får et godt og tilpasset opplæringstilbud så raskt som mulig. Her får du informasjon om skolens ansvar og oppgaver.

Denne delen omhandler først og fremst barn som bor i eller flytter til fosterhjem eller institusjon. Dersom barnet har hjelpetiltak i hjemmet, skal barneverntjenesten tilby bistand når barnet flytter. Teksten kan være nyttig også i disse tilfellene.

Stegene under er ikke nødvendigvis satt opp i riktig rekkefølge for alle situasjoner. Mange av stegene vil også kunne foregå parallelt.

Før skolebyttet

Før et skolebytte får skolen en flyttemelding. Det er barneverntjenesten som sender meldingen – ofte via kommunen eller fylkeskommunen.

Elever som får hjelp i barnevernet har en omsorgssituasjon som skiller seg fra andre barn. Derfor bør skolen ha rutiner for hvordan de skal gå fram når disse elevene bytter skole.

Ved akuttplassering

Midlertidige plasseringer skjer raskt, av og til i løpet av et par timer, og da er det ikke mulig å følge de vanlige rutinene. Det er likevel viktig at nytt skoletilbud kommer raskt i gang slik at skolebyttet får minst mulig negative konsekvenser for barnet.

Når en elev flytter brått og uventet, er det viktig at skolen, barnet og barnevernet samarbeider om hvilken informasjon de skal gi til medelever og skolepersonalet.

Retten til opplæring på nærskolen

Barn har rett til å få opplæring på nærskolen, det vil si den skolen som ligger nærmest der han/hun bor eller i den skolekretsen barnet sokner til.

Steg 1: Innhente samtykke
Steg 2: Utveksle informasjon skolene imellom
Steg 3: Snakke med barnet om flyttingen
Steg 4: Gjennomføre oppfølgingssamtale
Steg 5: Evaluere skolebyttet
Steg 6: Videre oppfølging av elever i barnevernet
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019

Mange barn som får hjelp av barnevernet bytter ofte skole. Her får du informasjon om ansvaret og oppgavene til institusjoner og fosterhjem.

Stegene i veilederen er ikke nødvendigvis satt opp i riktig rekkefølge. Veilederen vil heller ikke gjenspeile alle situasjoner og hvordan de foregår i praksis.

Egne rutiner

Institusjonene skal ha rutiner for hvordan de går fram og samarbeider med barneverntjenesten og skolene når et barn bytter skole.

Det er barneverntjenesten som skal sende flyttemeldingen og annen relevant informasjon til skolene. Institusjonene bør imidlertid sjekke ut om dette faktisk er gjort slik at barnet får et godt og tilpasset opplæringstilbud så raskt som mulig.

Fosterhjemmene skal følge veiledningen fra barneverntjenesten.

Ved akuttplassering

Midlertidige plasseringer skjer raskt, av og til i løpet av et par timer. Institusjonen må ha rutiner som sikrer at et nytt skoletilbud kommer raskt i gang slik at skolebyttet får minst mulig negative konsekvenser for barnet.

Når et barn flytter brått og uventet, må skolen, barnet og barnevernet samarbeide om hvilken informasjon de skal gi til medelever og skolepersonalet.

Steg 1: Når barnet kommer til omsorgssenteret
Steg 2: Når barnet bytter skole
Steg 3: Videre oppfølging
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019

Mange enslige, mindreårige asylsøkere har lite eller ingen skolegang. Her får du informasjon om ansvaret og oppgavene til omsorgssentrene knyttet til skolestart ved ankomst og bytte av skole.

Egne rutiner

Det er viktig at skolen og hjemmet samarbeider slik at barnet får et godt og tilpasset opplæringstilbud så raskt som mulig. Omsorgssentrene skal ha rutiner for hvordan de går fram når barna skal starte på skolen eller senere bytter skole.

Steg 1: Når barnet kommer til omsorgssenteret
Steg 2: Når barnet bytter skole
Steg 3: Videre oppfølging
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019

Hvordan samarbeide om den daglige oppfølgingen av barnet på skolen? Hvem har ansvar for hva?

Institusjonens eller fosterhjemmets ansvar for skolegangen
Fosterhjemmets ansvar
Ved behov for særskilt tilrettelegging
Morsmålsopplæring og bruk av tolk
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019

De som har ansvaret for den daglige omsorgen til et barn, har også ansvaret for oppfølgingen av barnet på skolen. Her finner du informasjon om hvordan institusjonen, omsorgssenteret eller fosterhjemmet bør følge opp skolehverdagen til barnet

Sørge for at barnet kommer seg på skolen
Kartlegge behov og følge opp handlingsplanen
Delta på ansvarsgruppemøter
Gode råd i den daglige oppfølgingen
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019

Barneverntjenesten har et overordnet ansvar for å følge opp skolegangen til barn med tiltak i barnevernet, uansett om han/hun bor hjemme og utenfor hjemmet. Her finner du informasjon om hvordan.

Barneverntjenesten og barnets omsorgspersoner bør i fellesskap, og i samarbeid med skolen, kartlegge behovene til barnet og bli enige om hvordan de sammen kan ivareta barnets behov på best mulig måte.

Oppfølging når barnet bor hjemme
Oppfølging når barnet bor utenfor hjemmet
Ta hensyn til barnets ønsker og mål
Følge opp fravær
Ivareta barnets rettigheter til opplæring
Lage tiltaks- og omsorgsplaner
Lage individuell plan
Etablere og koordinere ansvarsgruppe
Delta i tverrfaglige team
Sist faglig oppdatert 19. juni 2019

Mange barn som får hjelp fra barnevernet trenger ekstra oppmerksomhet og oppfølging i skolehverdagen. Her får du informasjon om skolens ansvar og oppgaver og hvordan dere bør samarbeide med barnevernet.

Godt samarbeid krever et felles mål, gode relasjoner og lav terskel for kontakt mellom skole og barnevern.

Skolens overordnede ansvar
Når eleven har faglige og/eller psykososiale utfordringer
Når eleven har høyt fravær
Når samarbeidet med hjemmet ikke fungerer
Aktuelle samarbeidspartnere

Skolen og barnevernet bør dele opplysninger når dette er til det beste for barnet. Her finner du en oversikt over skolen og barnevernets adgang til å videreformidle opplysninger.

 

For at det enkelte barnet skal få et tilpasset og helhetlig tjenestetilbud, vil det ofte være av avgjørende betydning å dele informasjon om barnet. 

 

Alle som jobber i offentlige virksomheter er underlagt generell taushetsplikt (forvaltningsloven § 13). Ansatte i barnevernet har en strengere taushetsplikt enn ansatte på skolen, men barneverntjenesten kan gi opplysninger til andre forvaltningsorganer når dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens oppgaver  (barnevernloven § 6-7).

 

Deling av opplysninger uten samtykke
Taushetsplikt for ansatte på skolen
Taushetsplikt for ansatte i barnevernet
Informert samtykke

 

Mer om barnevernet og taushetsplikten, opplysningsplikten og opplysningsretten i rundskriv fra Barne- og familiedepartementet (PDF-fil)

 

Sist faglig oppdatert 19. juni 2020

Her finner du en oversikt over relevante bestemmelser og regelverk knyttet til det enkelte barnets rett til og plikt til opplæring, og samarbeid mellom barnevern og skole.

Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Rett til videregående opplæring
Tilpasset opplæring
Intensiv opplæring
Spesialundervisning
Særskilt språkopplæring
Individuell plan
Ansvaret for skoleskyss
Samarbeid mellom skole og barnevern
Sist faglig oppdatert 16. juni 2020