Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Helseansvarlig i barneverninstitusjon og omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere - Retningslinjer

Retningslinjene gjelder for statlige barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Retningslinjene gjelder også for private barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere der det følger av kontrakt. For kommunale barneverninstitusjoner er retningslinjene veiledende. 

Barneverninstitusjon og omsorgssenter for enslig mindreårige asylsøkere omtales i det følgende som institusjon/institusjonen.

Retningslinjene omhandler etablering av helseansvarlig i institusjon, ansvar- og oppgavefordeling mellom helseansvarlig og ansvarlig for institusjonen, samt helseansvarliges oppgaver. Formålet med helseansvarlig i institusjon er å bidra til at barna får nødvendig helsehjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Retten til helsehjelp er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven.

 

Institusjoner omfattet av barnevernloven kapittel 5 og 5A skal gi beboerne forsvarlig omsorg og behandling (Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner § 1)

Institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg innebærer blant annet å bidra til at barns rett til nødvendig helsehjelp ivaretas. Det følger av forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 7 at institusjonen har plikt til å sørge for at barnas rett til medisinsk tilsyn og behandling ivaretas. Barneverninstitusjonen skal ha rutiner som sikrer dette, og rutinene skal være tilpasset institusjonens målgruppe. Etter forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon § 8 plikter institusjonen å ha skriftlige rutiner som ivaretar beboernes rett til nødvendig medisinsk tilsyn og behandling. I samme forskrift er det i tillegg presisert at barn og unge som er akuttplassert skal tilses av lege før inntak, snarest mulig etter inntak eller senest i løpet av inntaksdøgnet.

Sist faglig oppdatert 02. desember 2021

For å bidra til å sikre at barna får nødvendig helsehjelp skal hver institusjon ha en helseansvarlig. Det skal utpekes en stedfortreder for den helseansvarlige for å sikre kontinuitet i arbeidet slik at barn i institusjon får nødvendig helsehjelp.

Dersom institusjonen består av flere institusjonsavdelinger/enheter 

Dersom institusjonen består av flere institusjonsavdelinger/enheter skal hver institusjonsavdeling/enhet ha en helseansvarlig.

I små institusjoner, enheter og avdelinger

I små institusjoner, enheter og avdelinger kan den som er ansvarlig for institusjonen, enheten eller avdelingen være helseansvarlig. 

Institusjonens leder har ansvar for å utpeke en helseansvarlig og stedfortreder for denne.

Den som er ansvarlig for institusjonen har ansvar for å overholde plikten til å sørge for at barn i institusjonen får ivaretatt retten til nødvendig helsehjelp. Oppgaver som er knyttet til å bidra til at plikten ivaretas kan delegeres til helseansvarlig.

Leders ansvar

  • bidra til at helseansvarlig og stedfortreder har tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter til å ivareta oppgavene som legges til helseansvarlig
  • beskrive oppgavene som ligger til helseansvarlig, følge med på om oppgavene løses etter formålet og ev. justere ved behov

 

Helseansvarlig og stedfortreder skal ha barnevernfaglig- og /eller sosialfaglig kompetanse slik det til enhver tid fremgår av gjeldende presiseringer gitt av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Helseansvarlige må ha kunnskap om helselovgivningen og kunnskap om og oversikt over primær- og spesialisthelsetjenesten.

Den helseansvarlige skal inngå i andelen ansatte med faglært utdanning. Begrunnelsen for dette er blant annet at rollen krever god system- og forvaltningsforståelse, oversikt over aktuelle samarbeidsaktører og kunnskap om og ferdigheter knyttet til tverrfaglig samarbeid.

Ansvaret for å yte helsehjelp ligger til helse- og omsorgstjenesten. Helseansvarlig skal, sammen med leder og andre ansatte, bidra til at barna får nødvendig helsehjelp.

Helseansvarliges oppgaver vil særlig være å:

  • bistå leder i arbeidet med å utarbeide, implementere, evaluere og justere interne rutiner og prosedyrer som bidrar til at barna får nødvendig helsehjelp
  • kartlegge, planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringstiltak for ansatte som bidrar til at barna får nødvendig helsehjelp
  • etablere og opprettholde godt samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenesten, for eksempel ved å bistå i arbeidet med å inngå og følge opp samarbeidsavtaler
  • koordinere institusjonens/institusjonsavdelingens arbeid slik at barnas behov for helsehjelp ivaretas
  • være pådriver for at ansatte benytter og oppdaterer helsekortet i BIRK
  • gi råd og veiledning til ansatte ved spørsmål knyttet til barns rett til helsehjelp og ved behov bistå ansatte i kontakt med helsetjenesten, herunder bidra til å avklare hvem som hvem som kan samtykke til helsehjelp
Sist faglig oppdatert 01. desember 2021