Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Årlig oppfølging av statlige barneverninstitusjoner - retningslinjer for statlig regional barnevernmyndighet

Fastsatt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet den 24. januar 2008 og revidert den 1. april 2010.

Oppfølgingen skal bidra til å sikre at barn og unge som plasseres i statlige barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og behandling. Oppfølgingen skal også bidra til å sikre at barn og unge blir gitt et tilbud som er i samsvar med et kunnskapsbasert barnevern.

Disse retningslinjene gjelder for årlig oppfølging av alle statlige barneverninstitusjoner.

Om årlig kontroll av barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre
Maler og skjema
Sist faglig oppdatert 26. februar 2015

Statlig regional barnevernmyndighet har i kraft av å være eier og ansvarlig for etablering og drift av barneverninstitusjoner jf. bvl. § 5-1, ansvar for at de statlige barneverninstitusjonene drives i samsvar med barnevernloven og forskrifter gitt med hjemmel i barnevernloven.

Statlig regional myndighet skal ha internkontroll for å sikre at oppgavene utføres i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, jf. bvl. § 2-3 tredje ledd og retningslinjer gitt av Bufdir 1. mars 2009.

Oppfølging av egne tiltak er en kontinuerlig oppgave der ansatte på regionalt og lokalt nivå har et løpende ansvar. Oppfølging skal alltid finne sted når statlig regional barnevernmyndighet blir kjent med forhold som tilsier at kravene til kvalitet i lov og forskrift ikke er oppfylt.

Det vises blant annet til retningslinjer av 15. juli 2009 om oppfølging av tilsynsmyndighetens rapporter om regelbrudd i barneverninstitusjoner utarbeidet at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

I tillegg skal det gjennomføres en oppfølging etter disse retningslinjene i hver av institusjonene minst en gang i året. Statlige regional barnevernmyndighet skal besøke institusjonens lokaler jevnlig. Det er opp til statlig regional barnevernmyndighet å vurdere hvilke avdelinger som skal besøkes som ledd i oppfølgingen.

Statlig regional barnevernmyndighet skal sørge for at skjemaet - ”Statlig regional barnevernmyndighets årlige oppfølging av statlige barneverninstitusjoner” - fylles ut av alle statlige institusjoner hvert år. Oppfølgingen skal utføres på bakgrunn av utfylt skjema og øvrig dokumentasjon og kunnskap om institusjonen, for eksempel foreliggende institusjonsplan, rapporter fra tidligere oppfølginger, informasjon fra fagteamene, avviksmeldinger m.v.

Rapportene fra fylkesmannens individtilsyn og fra siste systemrevisjon skal alltid inngå i grunnlaget for oppfølgingen.2 Statlig regional barnevernmyndighet skal på bakgrunn av opplysninger om den enkelte institusjon foreta en konkret vurdering av hvilke områder og temaer som skal være gjenstand for særskilt oppfølging. Endringer i institusjonen fra foregående oppfølgingsbesøk skal særlig belyses.

Oppfølgingen skal bidra til å sikre at institusjonens praksis er i samsvar med det som er beskrevet i institusjonsplanen og utfylt skjema. Et virkemiddel i denne sammenheng er at statlig regional barnevernmyndighet kan gjennomføre separate samtaler med leder, stedfortreder og enkelte utvalgte ansatte ved institusjonen.

I oppfølgingen skal statlig regional barnevernmyndighet vurdere om institusjonen:

a) drives i samsvar med barnevernloven og forskrifter som er gitt med hjemmel i loven,

b) tilfredsstiller vilkår stilt i eller med hjemmel i annen lovgivning og

c) ellers drives på forsvarlig måte.

Særlig sentralt i denne sammenheng er forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner og forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner. Statlig regional barnevernmyndighet skal være oppmerksomme på eventuelle endringer i forhold til følgende temaer:

 • endring av målgruppe
 • endring av målsetting
 • endring av faglige metoder
 • endring av antall plasser
 • endringer av arbeidstidsordninger (turnus)
 • bytte av ledelse
 • ikke ubetydelige utskiftinger av personale (herunder vakanser, langvarige sykmeldinger og lignende)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan i det årlige disponeringsbrevet eller på annen måte gi føringer om særlige fokusområder for det enkelte års oppfølging. I tillegg kan statlig regional barnevernmyndighet gi slike føringer for sin regions vedkommende.

På bakgrunn av resultatene av gjennomført oppfølging må statlig regional barnevernmyndighet vurdere tiltak for den enkelte institusjon og for de statlige institusjonene som helhet. Regionen har instruksjonsmyndighet i kraft av sitt eierskap, for de statlige institusjonene og kan blant annet benytte kompetansehevningstiltak, herunder veiledning og opplæring, omorganisering og økonomiske tiltak.

Dersom statlig regional barnevernmyndighet kommer til at institusjonen ikke lenger oppfyller kvalitetskravene og kravet til forsvarlig drift, må regionen ta stilling til spørsmålet om grunnlaget for videre drift og eventuelt hvilke virkemidler som skal benyttes for å sikre at institusjonen 3 oppfyller kvalitetskravene og kravet til forsvarlig drift. De tillitsvalgte skal trekkes inn i saken så fort som mulig, jf. Hovedavtalen i staten kap. 1 og 4 med tilpasningsavtalen for Bufetat.

Statlig regional barnevernmyndighet skal i en rapport for den enkelte institusjon dokumentere:

 • hva som har vært gjenstand for oppfølgingen
 • hvilken dokumentasjon som er innhentet
 • hvilke vurderinger som er gjort konklusjonen av oppfølgingen
 • hvilke tiltak statlig regional barnevernmyndighet eventuelt vil iverksette ved institusjonen

Det skal fremgå av rapporten på hvilket grunnlag og under hvilke forutsetninger institusjonen er fulgt opp. Det skal derfor blant annet fremgå av oppsummeringen i rapporten antall plasser og hvilke hjemler/målgrupper institusjonen er kvalitetssikret for.

Dersom oppfølgingen avdekker at institusjonen ikke fyller kvalitetskravene og ikke driver på en forsvarlig måte, skal rapporten redegjøre for dette og hvilke virkemidler statlig regional barnevernmyndighet vil benytte. Rapporten må være forankret i ledelsen i regionen.

Den statlige institusjonen som rapporten gjelder skal få rapporten. Rapporten sendes i kopi til Bufdir.

Statlig regional barnevernmyndighet skal også lage en sammenstilling til Bufdir av rapportene for alle statlige barneverninstitusjoner i regionen. Sammenstillingen oversendes direktoratet etter samme frist som for årsrapportering fra regionene. Sammenstillingen skal peke på områder der det etter regionens oppfatning er utfordringer i forhold til krav til et kunnskapsbasert barnevern. Sammenstillingen skal også redegjøre for tiltak regionen har iverksatt som følge av resultatene i oppfølgingen. Rapporten skal unntas fra offentlighet jf. offentlighetsloven § 15.