Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Årlig etterfølgende kontroll av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner - retningslinjer

Fastsatt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet den 24. januar 2008 og revidert den 1. april 2010.

Retningslinjene gjelder for etterfølgende kontroll, jf. godkjenningsforskriftens § 7 av alle godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner.

Formål

Kontrollen skal sikre at private og kommunale institusjoner som skal ivareta ansvaret for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven, har forutsetninger for utøvelse av dette ansvaret slik at barn og unge som plasseres i institusjonen får forsvarlig omsorg og behandling, jf. godkjenningsforskriftens § 1.

Kontrollen skal også bidra til å sikre at barn og unge blir gitt et tilbud som er i samsvar med et kunnskapsbasert barnevern. I kontrollen skal godkjenningsmyndigheten kontrollere om vilkårene for godkjenning fortsatt er til stede, jf. godkjenningsforskriftens § 7.

Om årlig kontroll av barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre
Maler og skjema

Godkjenningsmyndigheten skal sørge for at skjemaet - ”Årlig etterfølgende kontroll av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner” fylles ut av alle institusjonene hvert år.

Når utfylt skjema og evt. senere innhentet tilleggsdokumentasjon er innkommet, vurderer godkjenningsmyndigheten dette opp mot annen relevant dokumentasjon. Annen relevant dokumentasjon kan blant annet være; foreliggende institusjonsplan, godkjenningsvedtak for institusjonen, rapporter fra tidligere kontroller, informasjon fra fagteamene, informasjon som tilfaller regionene etter konkurranser og kontraktsoppfølging, m.v. Rapportene fra fylkesmannens individtilsyn og fra systemrevisjon skal alltid inngå i grunnlaget for kontrollen.

Godkjenningsmyndigheten skal på bakgrunn av opplysningene om den enkelte institusjonen foreta en konkret vurdering i forhold til hvilke temaer som må vurderes særskilt i kontrollen.

Kontrollen skal bidra til å sikre at institusjonens praksis er i samsvar med det som er beskrevet i institusjonsplanen og utfylt skjema. Et virkemiddel i denne sammenheng er at godkjenningsmyndigheten kan gjennomføre separate samtaler med leder, stedfortreder og enkelte av de ansatte i institusjonen.

Private og kommunale institusjoner kan bare benyttes for barn som omfattes av loven dersom institusjonen er godkjent av statlig regional barnevernmyndighet, jf. bvl. § 5-8. Det må fremgå av vedtak om godkjenning på hvilket grunnlag og under hvilke forutsetninger institusjonen er godkjent.

Det skal derfor fremgå av konklusjonen i godkjenningsvedtaket antall plasser og hvilke hjemler institusjonen/institusjonsavdelingen med selvstendig godkjenning er godkjent for. Det må også fremgå av vedtaket at endringer ikke må foretas før det er søkt om ny godkjenning og at endringer ellers vil kunne føre til at godkjenningen kan falle bort. Dette gjelder alle endringer som innebærer omlegging, utvidelse og flytting av institusjonen.

Det må derfor presiseres i godkjenningsvedtaket at institusjonen plikter å melde fra til godkjenningsmyndigheten om alle endringer av forhold som har hatt betydning for godkjenningen. Etter at godkjenning er gitt kan statens regionale barnevernmyndighet når som helst, og på den måten som regionen finner hensiktsmessig, føre kontroll med at vilkårene for godkjenning er til stede, jf. godkjenningsforskriftens § 7.

Kontrollen av private og kommunale barneverninstitusjoner skal gjennomføres i hver av de godkjente institusjonene minst en gang i året. Kontrollen skal omfatte jevnlige besøk i institusjonens lokaler. Det er opp til godkjenningsmyndigheten å vurdere hvilke avdelinger som skal besøkes.

I vurderingen skal det blant annet tas hensyn til tiden som er gått siden de enkelte avdelingen ble besøkt sist.2 I tillegg skal kontroll alltid finne sted når godkjenningsmyndigheten utenom de årlige kontrollene blir kjent med forhold som tilsier at godkjenningen bør vurderes. Det vises blant annet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets retningslinjer av 15. juli 2009 om oppfølging av tilsynsmyndighetens rapporter om regelbrudd i barneverninstitusjoner.

I kontrollen skal godkjenningsmyndigheten vurdere om institusjonen:

a) drives i samsvar med barnevernloven og forskrifter som er gitt med hjemmel i loven, herunder forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner,

b) tilfredsstiller vilkår stilt i eller med hjemmel i annen lovgivning og

c) ellers drives på forsvarlig måte, jf. vilkårene for godkjenning i godkjenningsforskriftens § 5.

Sentrale forskrifter i denne sammenheng er kvalitet og internkontrollforskriften, godkjenningsforskriften og rettighetsforskriften. Når det gjelder vurderingen av om den enkelte institusjon har økonomisk forsvarlig drift vises det til egne retningslinjer og sjekklister utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Godkjenningsmyndigheten bør være oppmerksomme på eventuelle endringer i forhold til følgende temaer:

  • endring av målgruppe
  • endring av målsetting
  • endring av faglige metoder
  • endring i antall plasser
  • endringer av arbeidstidsordninger (turnus)
  • bytte av ledelse
  • ikke ubetydelige utskiftinger av personale (herunder vakanser, langvarige sykmeldinger og lignende).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan i det årlige disponeringsbrevet eller på annen måte gi føringer om særlige fokusområder for det enkelte års kontroll. I tillegg kan den enkelte region gi slike føringer for sin regions vedkommende.

Godkjenningsmyndigheten må avslutningsvis i kontrollen foreta en helhetsvurdering av om institusjonen driver på en forsvarlig måte jf. bvl. § 5-8 og godkjenningsforskriftens § 5.

Dersom institusjonen ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning, skal det treffes vedtak om bortfall av godkjenning. Hvis særlige hensyn tilsier det, og det anses forsvarlig ut fra hensynet til beboerne, kan det i stedet fastsettes en frist for retting av de mangler som medfører at vilkårene for godkjenning ikke lenger er til stede, jf. godkjenningsforskriftens § 8 første ledd.

Oppfyller ikke institusjonen lenger vilkårene, for eksempel fordi institusjonen har foretatt endringer, jf.. § 4, er hovedregelen at det skal treffes vedtak om bortfall av godkjenning. Dette vil også gjelde dersom institusjonen over tid har foretatt flere mindre endringer som til sammen innebærer at institusjonen på et gitt tidspunkt fremstår som noe annet enn det som i sin tid dannet grunnlag for godkjenningen. Også endringer som ligger utenfor institusjonens kontroll skal føre til bortfall av godkjenning dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er til stede.

I stedet for å treffe vedtak om bortfall av godkjenning, kan det unntaksvis gis en frist for retting av de mangler som medfører at vilkårene for godkjenning ikke lenger er til stede. Det kan bare gis en slik fristutsettelse dersom særlige hensyn tilsier det, og dette anses forsvarlig ut fra hensynet til barna. I utgangspunktet skal alle mangler rettes umiddelbart. Dette vil imidlertid ikke alltid være mulig. Det skal i utgangspunktet ikke gis frist for retting av mangler dersom mangelen(e) er alvorlige. Jo mer alvorlig mangelen er, jo kortere frist skal gis for retting. Det kan uansett ikke gis fristutsettelse for lenger tid enn seks måneder (som er den absolutte fristen for midlertidig godkjenning). Denne fristen kan ikke forlenges, og den kan heller ikke etterfølges av en midlertidig godkjenning.

Pålegg om å rette mangler innen en gitt frist skal bare gis ved mangler som kan føre til bortfall av godkjenning. Unnlatelse av retting av slike mangler innen fristen fører som hovedregel til bortfall av godkjenningen. Ved mindre avvik som ikke fører til bortfall av godkjenning bør institusjonen anmodes om å rette feilen(e).

Institusjonen skal varsles før vedtak om bortfall av godkjenning treffes og gis anledning til å uttale seg innen tre uker i henhold til reglene i forvaltningsloven § 16 om forhåndsvarsling. Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sine interesser. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig.

Statlig regional myndighet skal snarest gi fylkesmannen og barneverntjenesten i de kommuner som har barn plassert på institusjonen melding

Godkjenningsmyndigheten skal i en rapport for den enkelte institusjon beskrive hva som har vært gjenstand for kontroll, hvilken dokumentasjon som er innhentet og hvilke vurderinger som er gjort samt konklusjonen på kontrollen.

Det skal fremgå av rapporten på hvilket grunnlag og under hvilke forutsetninger institusjonen er godkjent. Det skal derfor fremgå av oppsummeringen i rapporten antall plasser og hvilke målgrupper og hjemler institusjonen/institusjonsavdelingen med selvstendig godkjenning er godkjent for pr. avdeling. Oppsummeringen skal også omfatte en totaloversikt over antall plasser og hvilke målgrupper og hjemler institusjonen med alle avdelinger i regionene er godkjent for.

Dersom godkjenningsmyndigheten konkluderer med at institusjonen fortsatt oppfyller vilkårene for godkjenning, skal dette fremgå av rapporten.

Dersom kontrollen avdekker at institusjonen ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning, skal rapporten enten inneholde et varsel om bortfall av godkjenning eller en frist for retting av mangler.

Rapporten skal sendes til den enkelte institusjonen. Rapporten skal sendes i kopi til Bufdir.

Godkjenningsmyndigheten skal også lage en sammenstilling til Bufdir av rapportene for alle private og kommunale barneverninstitusjoner i regionen. Sammenstillingen oversendes direktoratet etter samme frist som for årsrapportering fra regionene. Sammenstillingen skal peke på områder der det etter regionens oppfatning er utfordringer i forhold til krav til et kunnskapsbasert barnevern.

Sammenstillingen skal også redegjøre for tiltak regionen har iverksatt som følge av resultatene i kontrollen. Rapporten skal unntas fra offentlighet jf. offentlighetsloven § 15.

Statens regionale barnevernmyndighet treffer vedtak om godkjenning, bortfall av godkjenning og fastsetting av frist for retting av mangler, jf. godkjenningsforskriftens § 3. Pålegg om frist for retting av mangel er som hovedregel ikke enkeltvedtak.

Vedtak om godkjenning og vedtak om bortfall av godkjenning er enkeltvedtak og kan påklages til statlig sentral barnevernmyndighet. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29, jf. godkjenningsforskriften § 3.