Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) for arbeidsgivere

Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Helt konkret betyr det at dere skal iverksette tiltak og jobbe forebyggende for økt likestilling, selv om dere ikke kjenner til at noen diskrimineres. 

Pliktene varierer mellom offentlige-, og store og små private virksomheter.

Hva er likestilling, diskriminering og trakassering?
Hvem gjelder aktivitets- og redegjørelsespliktene for?
Hvordan håndheves pliktene?
Sist faglig oppdatert 22. oktober 2021

Arbeidsgivere i offentlige virksomheter, og private virksomheter med flere enn 50 ansatte skal:

 • Jobbe med likestilling og diskriminering gjennom en lovbestemt metode i fire trinn, herunder annethvert år kartlegge lønn og ufrivillig deltid (aktivitetsplikt).
 • Redegjøre for kjønnslikestilling og arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering i årsberetning/-rapport (redegjørelsesplikt).

De samme pliktene gjelder for arbeidsgivere i private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, hvis en av partene på arbeidsplassen krever det. 

Dere skal jobbe for økt likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Arbeidet skal (minimum) omfatte områdene

 • rekruttering
 • lønns- og arbeidsvilkår
 • forfremmelse og utviklingsmuligheter
 • tilrettelegging
 • mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

Dere skal også jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Arbeidet skal skje i samarbeid med ansattes representanter.

Kom i gang! Eksempel på plan og organisering
Ansatte og tillitsvalgtes rolle og muligheter i offentlige og større private virksomheter
Sist faglig oppdatert 03. november 2021

Dere skal gjennomføre alle de fire trinnene i løpet av året, men dere må ikke gjøre alt på en gang.

Arbeidsmetode ARP: a) undersøke og kartlegge, b) analysere årsaker, c) iverksette tiltak, og d) vurdere resultater.


A) Undersøke og kartlegge


Dere skal kartlegge og undersøke fire ulike forhold:

Risiko for diskriminering og hindre for likestilling (hvert år)
Kjønnsbalanse og kjønnsforskjeller i deltid, midlertidighet og foreldrepermisjon (hvert år)
Lønnsforskjeller og kjønnsfordeling på ulike nivåer/grupper (annethvert år)
Ufrivillig deltid (annethvert år)

 

B) Analysere årsaker


Her skal dere analysere årsakene til risikoer, hindre og kjønnsforskjeller dere fant i trinn a. Målet er å finne ut hva dere må jobbe med for å bli en mer likestilt arbeidsplass.

Vanlige årsaker

 

C) Iverksette tiltak


Her handler det om å iverksette tiltak som kan motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold. Loven sier ikke hvilke eller hvor mange tiltak dere skal iverksette, men de bør henge sammen med det dere fant i trinn a og b. Hvis dere har funnet konkrete tilfeller av diskriminering må dere gjøre det som trengs for å stoppe det så fort som mulig. Hvis det var noen områder dere ikke fant risikoer, hindre eller kjønnsforskjeller, trenger dere heller ikke å iverksette tiltak.

Eksempler på tiltak

 

D) Vurdere resultater av arbeidet


Dere skal vurdere og evaluere arbeidet som ble gjort. Det som kommer frem i evalueringen kan dere ta med dere til neste års arbeid (trinn a).

Eksempler på evaluering av mål og effekt
Sist faglig oppdatert 01. oktober 2021

Redegjørelsen skal publiseres i årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument (årsrapport, på nettsiden eller lignende). Hvis redegjørelsen gis i annet offentlig dokument, må det henvises/lenkes til i årsberetningen.

Redegjørelsen skal utformes på en slik måte at dere ikke røper personlige forhold ved enkeltansatte.

Del 1 - faktisk tilstand for kjønnslikestilling

I del én er det bare forskjeller mellom kvinner og menn dere skal redegjøre for. Tallene skal dere ha kartlagt som en del av aktivitetsplikten.

Hvert år skal dere redegjøre for forskjeller mellom kvinner og menn i

 • kjønnsbalanse totalt i virksomheten (antall)
 • midlertidig ansatte (antall og/eller prosent av alle ansatte)
 • deltidsansatte (antall og/eller prosent av alle ansatte)
 • uttak av foreldrepermisjon (gjennomsnitt antall uker eller antall)

Annethvert år (minimum) skal dere redegjøre for

 • lønnsforskjeller mellom kvinner og menn totalt (kvinners andel i kroner og/eller prosent)
 • lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike stillingsnivå/-grupper (kvinners andel i kroner og/eller prosent)
 • kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/grupper (antall og/eller prosent av arbeidsforhold/jobber)
 • ufrivillig deltid blant kvinner og menn (antall og/eller prosent av alle ansatte)

De årene dere ikke kartlegger lønn eller ufrivillig deltid kan dere gjenbruke eller henvise til tallene fra fjorårets redegjørelse.

I tillegg til å oppgi selve tallene, bør dere beskrive hvordan dere vurderer tallene i forhold til tidligere år. Dere kan også beskrive strukturelle årsaker til eventuelle kjønnsforskjeller, men dere skal ikke skrive om personlige årsaker til at ansatte jobber deltid e.l.

Dere kan (frivillig) redegjøre for kjønnsforskjeller i for eksempel rekruttering, lønnsvekst, videreutdanning, sykefravær, fravær grunnet sykt barn og arbeidstid. Offentlige virksomheter og større private virksomheter bør inkludere noen av disse tallene i redegjørelsen.

Hvordan redegjøre for lønnsforskjeller?

Del 2 - hvordan dere arbeider med likestilling og diskriminering

Her skal dere beskrive hvordan dere overholder aktivitetsplikten - altså hvordan dere jobber aktivt med å fremme likestilling og forhindre diskriminering etter arbeidsmetoden. I del 2 handler det om mer enn bare kjønn. Her skal dere redegjøre for hvordan dere jobber mot diskriminering og for likestilling på alle de ulike grunnlagene og områdene som er nevnt i loven.

Redegjørelsens del to skal inneholde en beskrivelse av:

 • Hvordan arbeidet med likestilling og diskriminering er nedfelt i virksomhetens personalpolitikk, strategier, prinsipper, retningslinjer, planer eller andre styrende dokumenter.
 • Hvordan likestillingsarbeidet er strukturert?
  • For eksempel: Hvilke fora? Hvem deltar? Hvor ofte møtes de?
 • Hvordan dere har funnet fram til risikoer, hindre, årsaker og tiltak (trinn a, b og c i aktivitetsplikten).
 • Resultatene av arbeidet og tiltakene.
 • Planer og forventninger for videre arbeid og tiltak.

Jobber du i det offentlige? Da har dere også en plikt til å redegjøre for likestillingsarbeidet dere gjør som offentlig myndighet (i arbeidet med tjenester, tiltak, kommunikasjon osv.) Les mer i Bufdirs ARP-veileder for offentlige myndigheter.

Hvor skal redegjørelsen publiseres og sendes inn?
Hvor mye må vi skrive?
Hva skjer hvis vi ikke redegjør eller skriver for lite?
Når skal vi kartlegge og redegjøre?
Hvorfor skal vi redegjøre?
Hvorfor kan vi ikke publisere tall på etnisitet, funksjonsnedsettelse og skeive?
Sist faglig oppdatert 01. oktober 2021

For arbeidsgivere i private virksomheter med færre enn 50 ansatte, stiller loven litt mindre omfattende krav til aktivitet, og istedenfor plikt til å redegjøre har dere bare plikt til å dokumentere arbeidet dere har gjort. 

Mellom 20-50 ansatte: Utvidet plikt hvis en av partene krever det


Dere skal jobbe for økt likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Arbeidet skal (minimum) omfatte områdene

 • rekruttering
 • lønns- og arbeidsvilkår
 • forfremmelse og utviklingsmuligheter
 • tilrettelegging
 • mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

Arbeidsgiver skal også jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Aktivitetsplikt

Loven stiller ikke veldig detaljerte krav til hvordan aktiviteten skal gjennomføres, men den krever at dere arbeider aktivt, målrettet og planmessig. Dere bør involvere representanter for de ansatte i arbeidet. De vet ofte hvor "skoen trykker" og kan bidra til bedre tiltak og løsninger.

Slik kan dere gå fram
Ansatte og tillitsvalgtes rolle og muligheter i mindre private virksomheterDokumentasjonsplikt

Dere har også en plikt til å dokumentere likestillingsarbeidet. Dere trenger ikke å offentliggjøre dokumentasjonen, men dere må ha den tilgjengelig hvis Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet, forskere eller ansatte og deres representanter ber om det.

Eksempel på dokumentasjon av likestillingsarbeidet
Hva gjør vi hvis noen ber om dokumentasjon på likestillingsarbeidet?
Sist faglig oppdatert 30. september 2021

Her finner dere nedlastbare skjema og maler til bruk i arbeidet med aktivitets- og redegjørelsespliktene.

Sist faglig oppdatert 31. august 2021