Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Veiledningsteam (tiltak i kompetansesatsingen)

Veiledningsteam er et tilbud om veiledning til kommuner som ønsker å styrke og utvikle barneverntjenesten.

Status for tiltaket

Veiledningsteam ble etablert i 2018. 13 kommuner i fem fylker fikk veiledning fra 2018 til 2020, og 19 kommuner, i ni fylker fullfører veiledning før sommeren 2022. Høsten 2022 starter en ny pulje med kommuner veiledning. Kommunene som har mottatt veiledning opplever å ha styrket ledelseskompetansen, og har oppnådd konkrete forbedringer i tjenesten.

Om veiledningsteam

Veiledningsteamet består av erfarne og kompetente veiledere. Veiledningen skal støtte kommuneledelsen og barnevernleder i å drive utviklingsarbeid slik at barneverntjenesten kan utvikle sin praksis og oppnå bedre resultater.

Mål

Målet er å styrke ledelseskompetansen.Veiledningsteamene skal yte bistand for å

  • styrke ledelseskompetansen
  • få på plass systemer og arbeidsformer som møter utfordringene tjenesten står overfor

Målgruppe

Målgruppen for veiledningsteamenes bistand er kommuneledelsen og barnevernsledelsen.

Bakgrunn

Veiledningsteam er et av tiltakene i Barne- og likestillingsdepartementets kompetansestrategi Mer kunnskap – bedre barnevern, Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024.

Hvem er veilederne

Veiledningsteamet består av kompetente veiledere som selv har bakgrunn fra kommune- eller barnevernledelse. Veilederne bidrar med kunnskap, erfaringer og råd som skal bistå kommuneledelsen og barnevernleder å gjøre organisasjonen bedre i stand til å tilrettelegge for utvikling og praksisendring, og bli bedre rustet til å møte utfordringer.

Veilederne jobber på oppdrag fra Bufdir, og er rekruttert og har fått oppfølging av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge).

Det kan være utfordrende og krevende å få til endringer i barneverntjenesten. Ekstern kompetanse kan bidra til å åpne for nye perspektiver og prosesser som på sikt gir bedre resultater. Støtte fra veiledningsteamet er ingen garanti for suksess, men kan bidra til at kommuneledelse og barnevernleder får bedre forutsetninger for å lykkes med et helhetlig kvalitetsutviklingsarbeid.

Hvem kan motta veiledning?

Statsforvalterne har oversikt over og kunnskap om kommunene og barneverntjenestene i eget fylke. Statsforvalteren er derfor en sentral samarbeidspartner for Bufdir i å identifisere aktuelle kommuner.

Veiledningen skal ta utgangspunkt i hva barnevernleder og kommuneledelse selv definerer som tjenenestens utfordringer, samt statsforvalter tilstandsbeskrivelse og risikovurdering.

Tilbudet er frivillig. Kommuner som ønsker bistand, må avsette tilstrekkelig tid og ressurser til å gjennomføre utviklingsarbeidet som igangsettes. Bufdir inngår en avtale om veiledning med kommunedirektøren i (verts)kommuner som ønsker veiledning.

Gjennomføring av veiledningsperioden

Veiledningen strekker seg over en periode på to år. I løpet av veiledningsperioden avtaler veilederne møter og annen praktisk tilrettelegging direkte med kommuneledelsen og barnevernleder.

Underveis i veiledningsperioden inviterer Bufdir kommuneledelsen og barnevernleder i alle kommuner som får veiledning, sammen med veilederteamet, til samlinger.

Veiledningen skal bidra til at kommuneledelsen og barnevernleder selv kan drive utviklingsarbeid gjennom refleksjon over egen virksomhet og evaluering av egen praksis. Utviklingsarbeidet til kommuneledelsen og barnevernleder skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden og bygger kompetanse, kapasitet og bærekraft.

Tilnærmingen baserer seg på oppdatert veiledningsmetodikk, og tar utgangspunkt i de ressurser som allerede finnes i tjenesten. Veiledningen skal bidra med forbedring av tjenesten både på kort og lang sikt gjennom å sette tjenesten i stand til blant annet å:

  • Identifisere endringsbehov
  • Prioritere endringsbehov med tanke på forsvarlighet og kvalitet i tjenesten
  • Analysere og forstå hvordan endringen kan gjennomføres (tiltak)
  • Planlegge og gjennomføre endringstiltakene
  • Evaluere med tanke på å vedlikeholde forbedringer

Kostnader

Selve veiledningen er gratis for kommuneledelsen og barnevernleder. Kommunen må selv dekke sine kostnader knyttet til egen tidsbruk og utgifter i forbindelse med egne møter.

Kontakt

E-post: agnethe.kjerschow@bufdir.no
Telefon: 99 27 23 45

Fant du det du lette etter?