Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kompetansesatsing - kommunalt barnevern

Bufdir har satt i gang flere tiltak som samlet sett skal bidra til å heve kvaliteten og øke kompetansen i kommunalt barnevern. Tiltakene retter seg mot å styrke:

 • Krav til kompetanse
 • Videreutdanninger
 • Tjenesteutvikling

Tiltakene i kompetansestrategien for kommunalt barnevern skal bidra til å

 1. øke kvaliteten i kommunens tilbud til barn og familier
 2. forberede kommunene på barnevernsreformen. Reformen gjør endringer i ansvarsforholdet mellom stat og kommune på barnevernsområdet fra 2022, og innebærer blant annet at kommunene må arbeide mer helhetlig med forebygging på oppvekstområdet.

Barnevernet forvalter stor makt og et stort ansvar på vegne av resten av samfunnet. På grunn av barnevernets viktige samfunnsoppdrag, har det i flere år vært satt søkelys på kvaliteten i barnevernstjenesten og kompetansen til de ansatte.

Samtidig som barnevernet gjør mye godt og riktig arbeid med kompetente yrkesutøvere, har det også vært påpekt svikt og mangler knyttet til saksbehandling og ledelse mange steder i landet. Regjeringen lanserte derfor i 2018 Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024 med tiltak som samlet sett skal bidra til å heve kvaliteten og øke kompetansen i kommunalt barnevern. Strategien går ut 2024.

Bufdir har inngått avtale med Oslo Economics, Agenda Kaupang og Fürst og Høverstad om å gjennomføre en programevaluering av tiltakene i kompetansestrategien for det kommunale barnevernet.

Evalueringen pågår gjennom hele strategiperioden og tar for seg kompetansetiltakene i satsingen. Evalueringen gir nyttig innsikt i tiltakenes måloppnåelse både enkeltvis og samlet, samt gir kunnskap om implementering og resultater av tiltakene som Bufdir kan benytte til å forbedre og utvikle tiltakene underveis i strategiperioden.

Statusrapport

Den første statusrapporten viste at tiltakene ser ut til øke kompetanse på ledelse og barnefaglig arbeide og bidrar til utvikling av bedre arbeidsformer i kommunene. Forskerne gir også noen foreløpige innspill til hvordan tiltakenes bærekraft kan videreutvikles. Den andre statusrapporten publiseres sommeren 2022, og den siste i 2024.

Les rapporten Følgeevaluering av kompetansestrategien for det kommunale barnevernet 2018 - 2024 (Første statusmåling)

Tiltak innført fra 1.1.2022

 • Krav om relevant bachelorgrad for alle nyansatte i barnevernsinstitusjoner. Bufdir har utarbeidet anbefalinger til dette lovkravet
 • Krav om at ansatte som skal jobbe med visse kjerneoppgaver i barnevernstjenesten har relevant masterutdanning fra og med 2031
 • Nåværende ansatte i barnevernstjenestene som har bachelorutdanning, kan oppfylle kravene gjennom fire års relevant arbeidserfaring og relevant videreutdanning
 • Barnevernstjenestene og –institusjonene skal tilby og inngå i samarbeid om veiledet praksis når en utdanningsinstitusjon ber om det.
 • Barnevernstjenester- og institusjoner skal sørge for at ansatte får nødvendig opplæring og veiledning

Tiltak innføres fra 1.1.2031

 • Krav om at ansatte som skal jobbe med visse kjerneoppgaver i barnevernstjenesten har relevant masterutdanning fra og med 2031
 • Nåværende ansatte i barnevernstjenestene som har bachelorutdanning, kan oppfylle kravene gjennom fire års relevant arbeidserfaring og relevant videreutdanning

Parallelt med arbeidet over, har Bufdir utviklet et digitalt kvalitetssystem som skal bidra til en mer kvalitetssikret utøvelse av barnevernsfaglig praksis i kommunalt barnevern.

Fant du det du lette etter?