Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fritidskortet

Om Fritidskortet

Fritidskortet som et personlig gavekort på 1000 kr, som kun kan brukes på å betale medlemsavgift og kontingent for en eller flere faste og organiserte fritidsaktivitet.

Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Samtidig skal det arbeides særskilt for at utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, kan benytte kortet.

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede en fritidskortordning med tilhørende utprøving i utvalgte kommuner. Arbeidet med fritidskortet skal sees i sammenheng med arbeidet med Fritidserklæringen.

Mål

Målet med fritidskortordningen er at alle barn og unge skal kunne delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Midler

Øremerkede midler

Midlene på fritidskortet vil være øremerket faste, organiserte fritidsaktiviteter og skal bidra til å dekke deltakeravgift til aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Aktivitetene kan foregå i regi av frivilligheten, kommersielle aktører eller kommunene selv. Fritidskortet skal kunne benyttes på aktiviteter på tvers av kommunegrenser. Fritidskortet er en statlig ordning, men den enkelte kommune kan velge å legge til egne midler på kortet slik at det samlede beløpet per barn blir høyere.

Midler til kommuner i fritidskortordningen

Kommunene som er valgt ut til å delta i forsøket mottar mellom 800 og 1000 kr per halvår, til barn i målgruppen. Forsøkskommunene mottar også administrasjonsmidler. Midlene er tildelt gjennom tilskudd til kommunene.

Forsøk med fritidskort i utvalgte kommuner

En forsøksordning med fritidskort er i gang i utvalgte kommuner for å finne ut hvordan en fritidskortordning kan innrettes på en treffsikker og effektiv måte, slik at alle barn kan delta i fritidsaktiviteter. Erfaringene fra forsøket skal senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en eventuell nasjonal fritidskortordning.

Vadsø og Arendal ble valgt til å delta i forsøket fra høsten 2019. Forsøket ble utvidet med 10 kommuner fra høsten 2020 og med ytterligere 12 kommuner fra høsten 2021. Kommunene får tildelt kr. 1000 per barn per halvår til å dekke barns deltakeravgift til faste, organiserte fritidsaktiviteter. Kommunene som deltar i forsøksordningen i 2021 skal etter planen fortsette fram til sommeren 2022.

Vadsø
Arendal
Namsos
Kvam
Stor-Elvdal
Grorud
Tromsø
Skien
Haugesund
Halden
Fauske
Asker
Kautokeino
Modum
Lillehammer
Volda
Sokndal
Kvinesdal
Drammen
Råde
Fitjar
Stord
Bømlo
Kristiansund

Rammer for forsøkskommunene

  • Samarbeid med frivillig sektor skal stå sentralt i arbeidet.
  • Barn og unge skal involveres tidlig i utviklingsarbeidet. Det er opp til kommunen å vurdere hvordan medvirkningen skal foregå. Kommunen må gjerne benytte eksisterende arenaer som ungdoms- og elevråd.
  • Kommunen bør se fritidskortet i sammenheng med andre tiltak eller ordninger som skal bidra til økt deltakelse blant barn og unge som kommunen eventuelt har. Samarbeid mellom kommunale etater er et viktig virkemiddel.
  • Kommunen skal tilrettelegge for at flere aktører, som lokalt næringsliv, sosiale entreprenører m.fl. skal kunne bidra med midler til ordningen.

Kommunikasjonsarbeid

  • Gi informasjon til målgruppen, barn og unge og deres foresatte, om ordningen (f.eks. informasjon på nettsider og SoMe, informasjon gjennom arenaer som skole, etc.)
  • Gi informasjon til aktivitetstilbyderne (frivillige, kommersielle og kommunale) i kommunen om Fritidskortet og hvordan man som aktivitetstilbyder kan ta del i ordningen (kriterier for ordninger, registrering i Fritidsregisteret og ev. tilpasning/støtte i betalingsprosessen).
  • Bufdir støtter kommunene i kommunikasjonsarbeidet gjennom å gjøre felles informasjon om ordningen tilgjengelig , slik at kommunene kan benytte dette og gi relativt lik informasjon om ordningen til de ulike aktørene (barn og unge, foresatt, aktivitetstilbydere og leverandører)

Løsning for forvaltning av fritidskortet

Kommunene som skal delta i fritidskortordningen trenger en løsning for å håndtere fritidskortet og utbetalinger til de aktivitetstilbydere som barn og unge velger å benytte seg av.

Arbeid med digital løsning

Bufdir jobber med å utvikle en digital løsning som skal legge til rette for utbetaling av midlene til aktivitetstilbyderne. Bufdir vil komme tilbake med mer informasjon om dette når vi vet mer om hvordan dette påvirker kommunenes arbeid. I forsøksordningen har kommunene selv ansvaret for å skaffe løsninger for forvaltning og utbetaling.

Fant du det du lette etter?