Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Familieråd - gode løsninger for barnet i slekt og nettverk

Par i sofa med barn
Foto: Fotografbureauet

Familieråd er et tilbud til barn, ungdom og familier som er i en vanskelig situasjon og som har kontakt med barneverntjenesten.

Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Et familieråd kan brukes i ulike typer barnevernssaker og for barn i alle aldersgrupper.

Barnet skal få det bedre

Familien blir enig om hva som skal til for at barnet og familien skal få det bedre. Familieråd gir barnet og familien større innflytelse i en barnevernssak, og fører fram til en plan som skal bedre barnets og familiens situasjon. Barnevernet tar stilling til forslagene fra familien.

Et familieråd kan for eksempel føre til at barnet flytter i fosterhjem til en tante, at barnet kan komme på helgebesøk til noen i familien, og/eller at storfamilien støtter familien i å gi omsorg til barnet.

Hvem kan få tilbud om familieråd?

Familieråd er et tilbud til barn, ungdom og familier som er i en vanskelig situasjon og som har kontakt med barneverntjenesten.

Familieråd kan benyttes i ulike faser i barnevernets arbeid. Vanligvis er det den kommunale barneverntjenesten som foreslår for familier å benytte familieråd, men stadig flere familier ber selv om å få gjennomføre et familieråd. Også på mange institusjoner og i fosterhjemsarbeid er det vanlig å avholde et familieråd. Arbeidsmåten brukes mest i barnevernet, men stadig oftere også i andre tjenester.

Hvordan foregår et familieråd?

Familierådet forberedes, ledes og gjennomføres ut i fra en spesiell struktur og målsetting. En koordinator, som ikke arbeider i barnevernet til daglig, hjelper familien med å finne fram til hvem som skal inviteres og hva som er deres oppgaver og ansvar.

Familierådsmøtet er tredelt:

 • I første del av møtet er alle deltakerne tilstede. Familien får informasjon fra fagpersonene, slik at de har et godt grunnlag til å komme fram til gode løsningsforslag
 • I andre del av møtet snakker familien sammen uten at andre offentlige personer er tilstede. I forberedelsen til familierådet har koordinator sammen med familien funnet ut hvem som skal være støtteperson, ordstyrer og sekretær.
 • I tredje del av møtet presenterer familien sin plan for barnevernet. Dersom det gjelder en sak i barnevernet så skal barnevernet ta stilling til forslagene for å sikre at de ivaretar barnets interesser.

Hvem deltar i et familieråd?

I familierådet samles familien med slekt og andre som er betydningsfulle for barnet. Barnet er i sentrum i et familieråd. De fleste barn er tilstede og deltar i familierådet. I tillegg deltar en koordinator og en saksbehandler fra barnevernet.

En fra familien eller nettverket velges av barnet (foreldrene) til å være barnets støtteperson. Støttepersonen kan være en viktig hjelp og støtte for barnet i familierådet.

Barnets støtteperson skal:

 • Forberede barnet i forkant av møtet
 • Prate med barnet slik at støttepersonen kjenner barnets synspunkt på det som skal drøftes
 • Ivareta barnets synspunkter og være "advokat"
 • Sikre at barnet kommer til orde under familierådsmøtet
 • Være særlig oppmerksom på barnets reaksjoner og se til at barnet føler seg veltilpass

Koordinatoren kan hjelpe familien med å finne en spesiell person som barnet har som sin støtteperson.

Les mer i temahefte: Hvordan legge til rette for barns deltakelse i familierådets beslutningsprosess?

En fra familien eller nettverket velges av barnet (foreldrene) til å være barnets støtteperson. Støttepersonen kan være en viktig hjelp og støtte for barnet i familierådet.

Barnets støtteperson skal:

 • Forberede barnet i forkant av møtet
 • Prate med barnet slik at støttepersonen kjenner barnets synspunkt på det som skal drøftes
 • Ivareta barnets synspunkter og være "advokat"
 • Sikre at barnet kommer til orde under familierådsmøtet
 • Være særlig oppmerksom på barnets reaksjoner og se til at barnet føler seg veltilpass

Koordinatoren kan hjelpe familien med å finne en spesiell person som barnet har som sin støtteperson.

Les mer i temahefte: Hvordan legge til rette for barns deltakelse i familierådets beslutningsprosess?

Koordinator skal hjelpe familien og barnet med å forberede og gjennomføre familierådet. Koordinator har en uavhengig rolle og har ikke kjennskap til familiens historie. De fleste koordinatorer har andre jobber til daglig og de har ulik bakgrunn og utdanning. Felles er at de ønsker å arbeide med mennesker og familieråd. Oppgavene til koordinator er:

 • Finne ut sammen med barn og foreldre hvem som skal delta
 • Ta hånd om det praktiske ved gjennomføringen av familierådet
 • Invitere og snakke med de som skal delta slik at de er forberedt
 • Finne ut hvem som skal være barnets støtteperson, ordstyrer og sekretær
 • Sørge for at de som deltar får kopi av familiens plan

Det er vanligvis saksbehandler i barnevernet som foreslår for familien at det gjennomføres et familieråd.

Saksbehandlers rolle:

 • Presentere familieråd for familien
 • Utarbeide spørsmål til familierådet sammen med familien
 • Involvere barnet
 • Avklare sammen med familien hvilke andre offentlige instanser som skal inviteres
 • Delta på familierådet og ta stilling til forslagene fra familien
 • Iverksette og følge opp planen

Fagpersoner som kjenner barnet og familien inviteres til å delta på den første delen av familierådet. Barn og foreldre er med på å bestemme hvilke fagpersoner som skal delta. Eksempel på fagpersoner som ofte inviteres er ansatte i barnehage, skole, helsetjenesten, familievern eller andre som kjenner barnet og familien og som kan si noe om situasjonen.

Informasjon fra fagpersoner er viktig slik at familien kan lage en best mulig plan.

Oppfølging

I de aller fleste tilfellene kommer man fram til en plan som skal følges opp av både barnevernstjenesten og familien. Det som man er blitt enig om evalueres vanligvis med et eller flere oppfølgende familieråd.

Et oppfølgende familieråd følger vanligvis samme struktur og inneholder de samme tre delene. Ofte vil den samme koordinator hjelpe familien med planlegging og gjennomføring av oppfølgende familieråd.

Ønsker du tilbud om familieråd?

Dersom du ønsker at din familie skal ha et familieråd, ta kontakt med kommunen din.

Det tar vanligvis fire til åtte uker fra det er bestemt at et familieråd skal holdes til møtet avholdes. I situasjoner som haster, tar det kortere tid. Selve familierådet avholdes på et egnet sted.

Fant du det du lette etter?