Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

Konferanse: Et likestilt Norden - tiltak og løsninger for framtidens utdanning og arbeidsliv

Tid: -

Sted: Digitalt og Oslo, Clarion hotel, Dronning Eufemias gate 15

Endringer i demografi og utvikling av teknologi, digitalisering og det grønne skiftet er noen av de store utfordringene de nordiske landene har foran seg. Endringene kan ha betydning for arbeidskraftsbehov, hva slags kompetanse som kreves, og hvem som har tilgang til å delta i utviklingen framover. Hva betyr disse endringene i et likestillingsperspektiv, og hvordan sikrer vi at endringene bidrar til et likestilt og bærekraftig Norden?

Read this article in english

Strømming

Konferansen vil strømmes på regjeringen.no. Det vil være mulig å følge konferansen digitalt selv om du ikke er påmeldt.

Språk

Konferansen gjennomføres på en blanding av nordiske språk og engelsk. Simultantolking mellom skandinavisk og finsk og islandsk.

Hele konferansen skrivetolkes til engelsk. Skrivetolking av konferansen

Om konferansen

Konferansen løfter fram noen av likestillingsutfordringene som gjør seg gjeldende i framtidens utdanning og arbeidsliv, og vil peke på tiltak og løsninger for å komme nærmere et mer likestilt arbeidsmarked.

Hvordan sikrer vi et Norden hvor utdanning og arbeidsliv fremmer likestilling og motvirker diskriminering? Kan vi få til et Norden med der trange kjønnsnormer, fordommer og stereotypier ikke begrenser den enkeltes muligheter og mobilitet i utdanning og arbeidsliv? Og et Norden som legger til rette for samfunnsutvikling, velferd og tjenester som møter en mangfoldig befolkning med ulike behov?

Konferansen er en del av Norges ordførerskap i Nordisk ministerråd i 2022. Konferansen arrangeres gjennom Ministerrådet for likestilling og LGBTI, i samarbeid med Ministerrådet for arbeidsliv og Ministerråd for utdanning og forskning.

Konferansier: Ole Rolfsrud (NO)

Program

(Med forbehold om endringer)

09:15 Registrering og enkel servering

10:00 Åpning

 • Kulturelt innslag: Daniela Reyes
 • Åpningstale ved Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister (NO)
 • Dagens program, praktiske opplysninger, konferansier Ole Rolfsrud, journalist

10:15 Likestilling som mål for framtidens bærekraftige utdanning- og arbeidsliv

Innlegg:

 • Likestilling i framtidas arbeidsliv - uten vikeplikt? Mari Teigen, leder Core – kjernemiljø for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning (NO)
 • Framtidens kompetensförsörjning – att byta perspektiv. Sara Sundström, prosjektleder Attraktionskraft Värmland og Gunilla Evers, jämställdhetstrateg (SE)

Panelsamtale:Trender i framtidens arbeidsmarked – hemmes eller fremmes likestilling?

Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister (NO), Tomas Berglund, Professor Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborg universitet (SE), Kristin Sæther, politisk ledelse, LO (NO), Nina Melsom, NHO, direktør for arbeidsliv og tariff (NO), Panelleder: Cathrine Egeland, forsker 1 ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet (NO

11:20 Pause

11:35 Løsninger for et mindre kjønnsdelt utdannings- og arbeidsmarked

 • Innledning v/ Hege Nilssen, direktør Bufdir
 • Panelsamtale: Ung og utradisjonell? Panelsamtale om å ta utradisjonelle utdanningsvalg
  Daniel Tørresvol Stabu, NSF Student (NO), Anna Axelsen, ambassadør Boss Ladies (DK) og Kimiya Mo, Jenter og teknologi (NO). Panelleder Ole Rolfsrud.
 • Innlegg: Er yrkesutdanningene klare for å ta imot unge som velger kjønnsutradisjonelt? Fredrik Bodenstam, Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) (SE)
 • Panelsamtale: Er yrkesutdanningene klare for å ta imot unge som velger kjønnsutradisjonelt? Halvard Hølleland, statssekretær, Kunnskapsdepartementet (NO), Christina Øager, Prosjektleder Boss Ladies (DK), Eirik Gjelsvik, konsernsjef Backegruppen (NO), Margrét Halldóra, elektriker og lærer (IS). Ordstyrer: Representant fra Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) (SE)

12:40–13:30 Lunsj

Hva skal til for at flere kvinner skal delta i den teknologiske utviklingen?

 • Innlegg: Kvinner er ettertraktet og ønsket i teknologiutdanninger og yrker. Reflekteres dette i kvinners møter med bransje, arbeidsgivere, lærere og samfunnet ellers?
  Hilde G. Corneliussen, seniorforsker Vestlandforsking, forsker ved Nordwit (Nordic centre of Exellence on Women in Technology Driven Careers) (NO)

 • Panelsamtale:Hva skal til for at flere kvinner skal delta i den teknologiske utviklingen?
  Næringspolitisk direktør Abelia, Nils-Ola Widne (NO),Piia Simpanen, co-founding member in Women in Tech network and is currently working for Telia (FI), Anne Cathrine Berger, direktør samfunnspolitisk avdeling NITO (NO), Moderator: Maria Amelie (NO)

Hva er de gode tiltakene for å øke andelen menn i helse- og omsorgssektoren?

 • Innlegg: Recruiting males into nursing, the why and the how of it based on Nordic data.
  Gísli Kort Kristofersson, førsteamanuensis, University of Akureyri (IS)
 • Panelsamtale: Nordiske eksempler på løsninger for å øke andelen menn i helse- og omsorgssektoren
  Mohamed Amaleti, Helsefagarbeider og Ap-politiker i Fredrikstad (NO), Gunhild Thunem, universitetslektor, Institutt for helsevitenskap NTNU Ålesund (NO), Petra Lindberg, koordinator for prosjektet Män i hälsa, Sjuhärads Samordningsförbund (SE), Ordstyrer: Are Saastad (NO)

14:45 Pause

15:10 Veien videre – finnes det felles nordiske løsninger?

 • Oppsummerende refleksjoner, Ole Rolfsrud oppsummerer og intervjuer Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister (NO)
 • Samtale: Hvordan kan nordisk samarbeid om likestilling være nyttig i møte med framtidens utdannings- og arbeidsliv? (med likestillingsministrene i Norden)
 • Takk for nå: Ole Rolfsrud

16:00 Slutt

På konferansen får du blant annet høre fra:

Helt siden debutalbumet “Engangsdager” ble sluppet i 2021, har Spellemanns-vinner, Daniela Reyes, spilt land og strand rundt med sine fantastiske låter. Denne unge og talentfulle jenta klarer å skape en konsertopplevelse av de sjeldne, og de som har sett henne spille, glemmer det ikke med det første.

Mari Teigen er Forsker I og leder for CORE Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning. Hun forsker på endring og stabilitet i likestillingsutviklingen, gjennom analyse av likestillingspolitikk, studier av sosiale eliter, kjønn og mangfold på arbeidsmarkedet og i akademia.

Gunilla jobber som strateg med fokus på likestilling og bærekraftig regional utvikling innenfor Region Värmland. Hun har mange års erfaring fra flere ulike virksomheter; som regionforeninger, statlige myndigheter og privat næringsliv.

Sara jobber i Region Värmland som prosjektleder for Attraktionskraft Värmland. Hun har tidligere bakgrunn fra flere virksomheter som skole, fagorganisasjon og privat næringsliv, hvor hun i lengre tid har jobbet med blant annet likestilling og likebehandling.

Arbeids- og inkluderingsminister og leder for Vestland Ap.

Tomas Berglund er professor i sosiologi ved Göteborgs universitet. Berglund forskning omhandler yrkesstrukturens forandring de seneste decenniene, hvilke drivkrefter som står bak forandringene (for eksempel teknologisk forandring, demografi og politikkutvikling), samt hva yrkesstrukturens forandring betyr for ulike gruppers (kvinner og menn, innvandrere og innfødte, lavt- og høyt utdanningsnivå) muligheter på arbeidsmarkedet.

Nina Melsom er direktør for området Arbeidsliv og Tariff i NHO. Hun har ansvar for politikkutforming, arbeidsliv, lønn og tariff, pensjon og forsikring, samt NHOs advokattjenester. Melsom startet som advokat i NHOs arbeidsrettsavdeling i 2000. I 2016 gikk hun inn i NHOs ledergruppe.

Kristin Sæther var leder for en av landets største fagforeninger, Fagforbundet Trondheim, frem til hun ble valgt inn i LOs politiske ledelse i 2017. Sæther er utdannet hjelpepleier og har videreutdanning i ledelse og administrasjon. Hun har bred arbeidserfaring og har blant annet jobbet i en bolig for personer med nedsatt funksjonsevne, i rusomsorgen og som lærer på Peder Morset Folkehøgskole.

I dag har hun ansvar for sosial-, bolig-, senior-, og ungdomspolitikken i LO, samt likestillings-, inkluderings- og mangfoldpolitikken. Sæthers ansvarsområder gjenspeiler også hennes personlige engasjement for folk generelt, fellesskap, likestilling og bærekraft.

Cathrine Egeland er forsker 1 ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet. Egeland forsker på kjønn, arbeidsdeling og arbeidstid, og grenseoppgangen mellom arbeidsliv og familieliv - herunder hvordan denne påvirkes av digitalisering.

Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Daniel tok fagbrev som helsefagarbeider i 2015. I 2020 startet han på sykepleierutdanningen ved Lovisenberg i Oslo. I juni ble han valgt som nestleder i NSF Student.

Anna er ambassadør for Boss Ladies, et rosjekt som arbeider ut mot utdanninger og organisasjoner, med utgangspunkt i at kvinner må være med på å dekke opp arbeidskraftbehovet i bransjen framover. Anna er utdannet møbelsnekker i 2017, og i 2021 ble hun ferdig utdannet som bygningskonstruktør. I dag jobber hun hos Henning Larsen Arkitekter i Oslo.

Kimiya Mo er en byggingenør og rollemodell for «Jenter og teknologi»

Fredrik Bondestam er dosent i sosiologi ved Uppsala universitet og leder for Nationella sekretariatet för genusforskning ved Göteborgs universitet, hvor NIKK er plassert. Forskningen hans omfatter organisatoriske forandringer innen høyere utdanning og forskning, feministisk pedagogikk, kjønnsbasert vold og seksuell trakassering, risiko og maskulinitet samt likestillingsintegrering i teori og praksis. Som forskningsleder ved Centrum för genusforskning, Uppsala universitet, utviklet han banebrytende kjønnsperspektiver på ledelse, styring og organisering av høyere utdanning. Fredrik har også hatt ansvaret for regjeringsoppdrag om likestillingsintegrering i Sverige 2013-2017 og deltar i flere EU-finansierte Horizon 2020-projekt (UniSAFE, GENDERACTION Plus).

Statssekretær, Kunnskapsdepartementet.

Christina er prosjektleder i Boss Ladies. Hun har spesialisert seg på forskning og analyse, og har stor innsikt spesielt innen fagområdet, som hun gjennom sitt tidligere arbeid ved Danmarks Statistikk har evaluert og bidratt til åkvalitetssikre. I Divérs jobber Christina i dybden med hvilke faktorer som påvirker unges utdanningsvalg. Christina har også solid erfaring med å implementere mangfoldsstrategier og bygge opp beste praksis i forhold til å profesjonalisere fagutdanning og bedrifters tilnærming til kjønn og mangfold. Christina har også sterke didaktiske ferdigheter fra arbeidet i Danmarks Radio og kommunikasjonsbyrået MUST og erfaring med å utvikle undervisningsmateriell for ungdom og voksne.

Eirik Gjelsvik er konsernsjef i Backe, et selskap med 850 ansatte innen byggenæringen hvorav 420 fagarbeidere og 42 lærlinger. Han har 27 års erfaring innen byggenæringen og 5 års erfaring i tungindustrien. Er styremedlem i Byggenæringens Landsforening og var senest styreleder i Entreprenørforeningen i 2020-2022. Dette er bransjeforeninger som jobber mye med rekruttering til næringen i Norge både mtp rekruttering generelt, men også for å øke mangfoldet i næringen hvor eksempelvis 90 % er menn.

Margrét er elektriker og jobber som elektriker samtidig som hun underviser ved Tækniskolinn. Der lærer hun praktiske ferdigheter og utdanner elever til å jobbe på arbeidsplasser som elektrikere. Hun studerer også for å bli elektrikermester og murer. Hun har vært veldig aktiv på Island, og jobbet for å synliggjøre kvinnelige forbilder i bransjen. Margrét og andre startet en organisasjon kalt "Fagkonur". Hun har gjort store fremskritt med endringer som hun mener må skje i de mannsdominerte bransjene. Hun brenner for å prøve å bringe mer kjønnsbalanse i fagene slik at kvinner, som utgjør halvparten av arbeidsstyrken, begynner å se industrien som et levedyktig alternativ

Runa Brandal Myklebust er forsker II ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). I sin doktorgradsavhandling skrev hun om kjønnsutypiske utdanningsvalg og studerte og sammenligner mannlig og kvinnelig minoritetsposisjon i to kjønnsdelte utdanninger. Myklebust forsker på kjønnsmessig og etnisk ulikhet i utdanning og arbeidsliv.

Hilde har doktorgrad i Humanistisk informatikk (2003) med forankring i det tverrfaglige feltet vitenskaps- og teknologistudier. Hun har lang erfaring som forsker, foreleser og kunnskapsformidler fra Universitetet i Bergen og fra Vestlandsforsking, med hovedfokus på IKT og kjønn, mangfold og inkludering innen utdanning, arbeidsliv, familie og fritid. Hennes senere forskningsprosjekter omfatter tema som rekruttering til IT-fag, kvinners tech-karrierer, e-helse-innovasjon og offentlig sektors bruk av kunstig intelligens.

Anne Cathrine Berger er samfunnspolitisk direktør i NITO. NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer. Hun er statsviter og har bakgrunn fra organisasjonslivet og nasjonal og lokal politikk. NITO arbeider for et anstendig arbeidsliv, og her spiller et likestilt arbeidsliv og utdanning en viktig rolle. Norge har et stort behov for ingeniører, og fremdeles er andelen kvinner som søker og uteksaminerer seg som ingeniører og teknologer altfor lave. Vi er derfor opptatt av alt fra rekruttering av jenter til realfag, til å vekke interessen for realfag i skolen. I arbeidslivspolitikken jobber vi aktivt for å sikre at våre medlemmer et likestilt arbeidsliv.

Piia jobber som lederutvikler og endringsstøtte i Telia Finland. Hun har en sterk tro på mangfold og inkludering, og tilhører mangfoldsarbeidsgruppen til Telia. Piia er også en av grunnleggerne av Women in Tech Finland-organisasjonsnettverk og har tidligere ledet nettverket.

Har jobbet med europarett, konkurransepolitikk og offentlig forvaltning, som advokat, byråkrat og politiker. Bakgrunn fra Nærings- og fiskeridepartementet, NHO, Advokatfirma DLA Piper og EFTA-domstolen i Luxembourg. Politisk rådgiver for tidligere arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman.

Abelia er landsforeningen for teknologi og kunnskapsbedrifter i NHO, og organiserer teknologibedrifter, rådgivere, utdanningsinstitusjoner, Innovasjonsselskaper og frivillige organisasjoner.

Maria Amelie er medgründer og daglig leder i Factiverse. De utvikler verktøy for media og finans til å avdekke falsk informasjon på nett. Selskapet er basert på forskning ved Universitet i Stavanger og Validé. Marias medgründer Vinay Setty, er forsker i maskin læring ved UiS, og fikk SR-bankens innovasjonspris i 2021. Før Factiverse, jobbet med Maria som journalist og forfatter. Hun grunnla også selskapet Startup Migrants hvor hun er i dag styreleder. De finner unge flerkulturelle gründertalenter og kobler dem med næringslivet.

Gísli har en doktorgrad i sykepleie, og har jobbet som klinisk sykepleierspesialist i voksenpsykiatri og praktisert som PMHCNS både på sykehus og privat praksis. Både hans forskning og kliniske interesser ligger innen integrativ mental helse. Gísli tilhører ulike forskningsgrupper og komiteer knyttet til ulike aspekter ved rekruttering av menn til sykepleieryrket. Foruten sin fakultetsstilling ved Universitetet i Akureyri, har han for tiden adjunktstillinger ved University of Minnesota School of Nursing, og University of Minnesota Center for Spirituality and Healing, samt ved fakultetet for sykepleie ved University of Iceland.

Mohamed er lokalpolitiker som sitter i bystyret i Fredrikstad kommune for Arbeiderpartiet. Han jobber i tillegg som helsefagarbeider i Fredrikstad kommune og Kalnes sykehuset.

Petra jobber som koordinator på prosjektet "Män i hälsa", som eies av Sjuhärad Samordningsförbund. "Menn i helse" har vært en suksess i Norge i 10 år, og ved å bruke de sterke suksessnøklene utvikles nå konseptet i Sverige. Konseptet er basert på lagånd, gnist og viser frem helse- og omsorgssektoren som et attraktivt arbeidsmarked som kan kombineres med tradisjonelle syn på maskulinitet.

Gunhild jobber som universitetslektor på institutt for helsevitenskap ved NTNU Ålesund. Hun er utdannet sykepleier med klinisk erfaring fra spesialist- og kommune- helsetjenesten, og har jobbet med forskning og utviklingsarbeid innen tematikken likestilling og mangfold, flerkulturell kompetanse og forståelse siden 2007. Gunhild er prosjektleder for "Ole", et forsknings- og utviklingsprosjekt som har fokus på å beholde og rekrutter menn til sykepleierutdanningen.

Are har ledet Reform – ressurssenter for menn siden 2012. Han har bakgrunn som psykiatrisk hjelpepleier og som faglig tillitsvalgt. Are representerer Reform i en rekke utvalg, blant dem fagrådet i Likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillingsrådet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Han har i en årrekke sittet i den norske delegasjonen til FNs kvinnekommisjon. Gutter og menns helseutfordringer er Ares spesialfelt. Han er sakprosaforfatter, har tidligere jobbet journalistisk og vært ansatt i flere frivillige organisasjoner. Høsten 2022 utgir Are folkeopplysnings- og debattboka «Usynlige menn. Likestillingens blinde øye» på Dinamo Forlag.

Kultur- og likestillingsminister.

Påmelding

Meld deg på til fysisk konferanse i Oslo eller til å følge konferansen digitalt.

Fant du det du lette etter?