Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ny rapport: Kompetansesatsingen på norsk barnevern ligger godt an

Kompetansesatsingen i norsk barnevern skal øke kvaliteten i kommunens tilbud til barn, ungdom og familier, og forberede kommunene på barnevernsreformen. En ny evaluering viser at satsingen er nødvendig og i god rute.

Publisert

– Til tross for noe forsinket fremdrift på grunn av koronapandemien viser rapporten at kompetansesatsingen både er nødvendig og gir resultater, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir.

Det er Oslo Economics, Agenda Kaupang og Fürst og Høverstad som har utført evalueringen på oppdrag fra Bufdir. Du kan lese hele evalueringen her.

– Dette er en evaluering av så langt vi er kommet nå og vi gjør løpende justeringer blant annet basert på funnene. I det store og hele er vi godt fornøyd med hvordan kompetansesatsingen fungerer så langt, sier Bruusgaard.

Positiv utvikling

Rapporten viser at de kommunale barneverntjenestene har hatt en positiv utvikling vurdert etter sentrale nøkkeltall som gjennomsnittlig andel fristbrudd i undersøkelsessaker, andel barn i fosterhjem som ikke har fått oppfølging og andel tilsynskrav som ikke er oppfylt.

– På alle disse kvalitetsindikatorene har de kommunale barneverntjenestene vist en betydelig forbedring ifølge rapporten, sier Bruusgaard.

Ved at flere kommuner har opprettet interkommunale samarbeid, har det blitt færre og større barneverntjenester. Samtidig har også det totale antallet ansatte i kommunale barneverntjenester økt.

– Samlet har disse to faktorene trolig bidratt til mer robuste tjenester og det er vi veldig fornøyde med, sier Bruusgaard.

Videreutdanning

Bufdir finansierer seks videreutdanninger for ansatte og ledere i barnevernet. Rapporten viser til at videreutdanningene vil være et viktig bidrag til en mer forsknings- og kunnskapsbasert tjeneste og mer enhetlig praksis i kommunene. Dette forutsetter at om lag en tredjedel av de ansatte i barnevernet har gjennomført en videreutdanning i løpet av strategiperioden.

– Her er vi avhengige av at kommunene legger til rette for at de ansatte får muligheten til å fullføre disse videreutdanningene – rapporten viser at de vil være viktige for bedre tjenester, sier Bruusgaard.

Styrker kvaliteten

Et viktig tiltak for å styrke kvaliteten på drift og ledelse av tjenestene er veiledningsteam, hvor kommuner og tjenester med utfordringer får støtte og veiledning over en periode på to år fra erfarne barneverns- og kommuneledere. Rapporten viser at satsingen på veiledningsteam har bidratt til å styrke barnevernledelsen, forankre tjenestens utfordringer og eierskap hos kommuneledelsen, og medført forbedringer i systemer, rutiner og arbeidsformer som gjør barneverntjenesten bedre rustet til å utføre sine lovpålagte arbeidsoppgaver på en god måte.

Satsinger på læringsnettverk, hvor tjenester fra ulike kommuner jobber med utviklingsprosjekter på tvers, og de strukturerte dialogmøtene mellom Statsforvalter og ledelsen fra kommunen og barnevernstjenesten, får også gode skussmål i rapporten.

– Rapporten viser at dialogmøter er et svært godt egnet tiltak for å adressere utfordringer i kommunalt barnevern, sier Bruusgaard.

Fant du det du lette etter?