Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

No får barnevernstenesta hjelp til å vurdere samvær etter omsorgsovertaking

Jente ved bordkant

Bufdir har laga ei ny kunnskapsbasert retningsline. Råda er laga for at sakshandsamarar skal få hjelp i spørsmål om samvær etter omsorgsovertaking.

Publisert

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har dei siste åra dømt Noreg i fleire sakar om barnevern.

I EMD-dommane vert dei norske avgjerdene kritiserte for at:

  • samvær etter omsorgsovertaking har vorte fastsett utan god nok individuell vurdering
  • vurderingar ikkje er dokumentert godt nok, og avgjerdene difor er vanskelege å etterprøve
  • barnevernsteneste for raskt har konkludert med at omsorgsovertakinga er varig


EMD-dommane understrekar at omsorgsovertakinga skal sjåast på som midlertidige. Gjenforeining mellom barn og foreldre skal vere målet, dersom det er til det beste for barnet.

Retningslina følgjer opp EMD-dommane.

Skal vurderast individuelt

– Retningslina vert eit viktig hjelpemiddel for barnevernstenestene. Råda skal styrke rettstryggleiken til barn og foreldre, seier Hege Nilssen, som er direktør i Bufdir.

– Me må unngå at samvær vert fastsett sjablongmessig. Retningslina skal gje tilsette i barnevernet eit likare utgangspunkt for å gjere grundige, individuelle vurderingar. Ein skal vurdere kvart enkelt barn og situasjonen det er i, understrekar ho.

Må kartleggje kva barnet ønskjer

– Barnevernstenesta må kartleggje og dokumentere kva barnet ønskjer og meiner om samvær. Det er viktig for å sikre barnets rett til medverknad, seier Nilssen.

– Barnets beste skal vere eit overordna hensyn, legg ho til.

Bygger på beste tilgjengelege kunnskap

Retningslina er basert på beste tilgjengelege kunnskap. No slepp barnevernstenesta å søkje etter forsking, tolke ho og vurdere korleis forsking og annan kunnskap kan nyttast i praksis.

– Tilsette som følgjer retningslina, kan kjenne seg trygge på at vurderingane er baserte på beste tilgjengelege kunnskap innanfor norsk kontekst og lovgjeving, seier Nilssen.

Pressekontakt: Ingvill E. Meltvedt, seniorrådgjevar kommunikasjon.
E-post: ingvill.meltvedt@bufdir.no

Lanseringsseminar 26. januar

Bufdir inviterer til lanseringsseminar for to retningsliner: Retningsline for vurdering av samværsordning ved omsorgsovertaking og retningslinje om utgreiing av omsorgssituasjonen for barn mellom 0-6 år.

På seminaret får du vite meir om innhaldet i retningslinene, kunnskapsgrunnlaget og kva dei betyr for deg som arbeider i barnevernstenesta.

Du kan delta fysisk i Oslo eller følgje seminaret digitalt. Arrangementet er gratis, og det vert servert lunsj.

Les meir og meld deg på

Om retningslina

Retningslina har vore på offentleg høyring og er no ferdig.

Bufdir har samarbeida med ei ekspertgruppe frå brukarorganisasjonar, barnevernstenester, fylkesnemnder, fagekspertar innanfor juss og psykologi, og representantar frå minoritetsmiljø.

I tillegg har det vore to referansegrupper med foreldre og barn som dette angår.

Den nye retningslina skal bidra til at:

• det vert fastsett samvær som på den eine sida sørgjer for retten til samvær, men samstundes ikkje utset barnet for urimeleg belastning
• det vert gjort grundige og individuelle vurderingar av kva som er det rette omfanget på samvær
• nemnder og domstolar får eit godt grunnlag for å fatte dei rette avgjerdene

(Kjelde: Bufdir)

Fant du det du lette etter?